Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Finančné rozhodovanie jednotlivcov: mentálne limity, zvládanie a možnosti optimalizácie
Cieľom štúdie je analyzovať a prezentovať integrovaný obraz o faktoroch, ktoré podmieňujú a ovplyvňujú finančné voľby jednotlivcov v súčasnosti. Autorka najskôr charakterizuje súčasné spoločenské prostredie, v ktorom obyčajní ľudia uskutočňujú svoje finančné rozhodnutia. Potom sa venuje limitovaným kapacitám osoby zvládať finančné rozhodnutia. Nakoniec uvádza problematiku finančných úloh, ktorým jednotlivci musia v súčasnosti čeliť. Dôraz pritom kladie na možnosti dizajnovania úloh finančného rozhodovania tak, aby viac zodpovedali kognitívnym a osobnostným kapacitám jednotlivcov a optimalizovali ich rozhodnutia. Na záver autorka konštatuje, že súčasná ekonomická veda pociťuje potrebu psychologického vhľadu do ekonomického diania. Potreba vypracovať ucelenú psychologickú teóriu ekonomického správania (vrátane finančného rozhodovania jednotlivcov) sa stáva vysoko aktuálnou.
Klíčová slova: finančné rozhodovanie, limitovaná racionalita, architektúra voľby
Viera Bačová (2015). Finančné rozhodovanie jednotlivcov: mentálne limity, zvládanie a možnosti optimalizácie. Československá psychologie, 59(3), 215-227.

Financial decision making of individuals: mental limits, managing and possibilities of optimization
The goal of the study is to analyze and present the integrated picture of factors conditioning and influencing the financial choices of individuals in the present. At first, the author characterizes the present social milieu, in which the common people realize their financial decisions. Thereafter, she deals with the limited capacities of an individual to manage financial decisions. In the end, she presents the problems of financial tasks, which the individuals have to face today. The emphasis is given on the possibilities of designing the financial decision making tasks in the way more corresponding to cognitive and personality capacities of individuals and optimizing their decisions. In the conclusion, the author states that the contemporary economic science experiences the need of psychological insight into the economic affairs. The need of elaboration the comprehensive psychological theory of economic behavior (including individual financial decision making) becomes the front burner.
Keywords: financial decision making, bounded rationality, choice architecture