Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Současný stav poznání fenoménu důvěry v psychologickém výzkumu
Důvěra je velice důležitou součástí života každého člověka a současně i velkým tématem vědecké psychologie. Jedná se o fenomén mající vztah ke všem formám života, činnosti, chování a vědomí člověka, bez kterého není možná existence člověka v současném světě. I přesto, že se jedná o tak zásadní téma, tak v současné době neexistuje v českém jazyce přehledová studie, která by tento fenomén komplexně popisovala. Hlavním cílem článku je popis fenoménu důvěry, specifických okolností, vybraných charakteristik a procesů, které s tímto fenoménem souvisejí, a to prostřednictvím analýzy dostupných výzkumných studií a prostřednictvím analýzy toho, jaké charakteristiky důvěry jsou v současných výzkumech sledovány a studovány a v jakých souvislostech. Dalším cílem článku bylo na základě současného výzkumného bádání zmapovat a uspořádat poznatky o významu a funkcích fenoménu důvěry a nedůvěry v existenci a vývoji jedince.
Klíčová slova: důvěra, naděje, důvěryhodnost, nedůvěra
Marek Kolařík, Drahoslava Rödlová (2015). Současný stav poznání fenoménu důvěry v psychologickém výzkumu. Československá psychologie, 59(3), 228-241.

Contemporary state of cognition of the „trust“ phenomenon in psychological research
Trust is a very important part of life of every human and at the same time the theme for psychological science. It is the phenomenon related to all forms of life, activity, behavior, and human consciousness, without which, the human existence in contemporary world is not possible. Although it is the principal theme, there is to the present day no overview study in Czech describing complexly this phenomenon. The main goal of the paper is the description of the trust phenomenon, specific circumstances, selected characteristics, and processes connected to this phenomenon, namely by the means of analyses of accessible studies and by analyzing, which characteristics of trust are studied in contemporary research and in which context. The further goal of the paper is to map and organize the knowledge concerning the relevance and functions of trust and mistrust phenomenon in the existence and development of an individual on the basis of contemporary research.
Keywords: trust, hope, trustworthiness, mistrust