Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Teoretické studie
Příspěvek k teorii afektivních procesů
Tento příspěvek reflektuje dlouhodobou nejednoznačnost v teoretickém vymezení jednotlivých afektivních fenoménů. Hlavním východiskem této studie je vymezení pojmu afekt s ohledem na další afektivní jevy, konkrétně emoce a nálady. Afekt vymezujeme v příspěvku odlišně než dosavadní česká terminologie jako nutnou součást všech afektivních procesů. Oproti dosavadnímu českému pojetí mu nepřipisujeme charakteristiky jako vysoká intenzita či dezorganizující vliv na myšlení, chování apod. Afekt chápeme jako jeden bod v kontinuu afektivního proudu a zároveň za základní jednotku ostatních afektivních jevů. Afektivní jevy či procesy pokládáme za zastřešující pojem pro natolik komplexní jevy, jakými jsou afekty, emoce, nálada, emoční epizoda, postoj, sentiment, vášeň ad., jejichž společným jmenovatelem je právě afektivní komponenta. Emoci považujeme za figuru, která se vynořuje v afektivním proudu jako komplexní reakce na události a děje, které mají pro jedince význam a je interpretována s ohledem na zkušenosti, kontext, osobnost a sociokulturní prostředí jedince. Emoce pokládáme za jeden typ afektivních jevů s relativně konkrétním definičním rámcem. Náladu považujeme za část kontinua afektivního proudu, které má určitou reflektovatelnou kvalitu. Pojmy afekt, emoce a nálada jsou v příspěvku diskutovány, vzájemné kontrastovány a zachycovány jsou i jejich konceptuální přesahy. Vztahy jednotlivých afektivních jevů považujeme za vzájemně interagující s tendencí k synchronizaci v rámci jednoho (pro jedince typického) afektivního proudu.
Klíčová slova: afekt, emoce, nálada, afektivní proud, figura
Iva Poláčková Šolcová, Radek Trnka (2015). Příspěvek k teorii afektivních procesů. Československá psychologie, 59(4), 298-314.

A contribution to the theory of affective processes
The paper reflects a long-term ambiguity in the theoretical concept of affective phenomena. The focal point of this study is the conceptualization of the term “affect” with regard to the other affective phenomena (specifically emotion and mood). Our definition of affect is substantially different than existing Czech terminology and we define affect as the necessary component of all affective processes. Contrary to the Czech traditional concept of affect, we do not attribute characteristics such as “high intensity” or “disorganising influence” on cognitive processes, behaviour, etc. per se. We define affect in accordance with many authors, as a point in the continuum of affective stream and the basic unit of all affective phenomena. Affective phenomena or processes we consider as an umbrella term for a complex phenomenon like affect, emotion, mood, emotional episode, interpersonal attitude, sentiment, passion and so on: their common component is the affect. We consider emotion as a figure that emerges in the affective stream as a complex reaction to the event that has meaning for an individual and is interpreted with respect to the experience, context, individual characteristic, and sociocultural environment of the individual. Contrary to the Czech tradition, emotions are viewed as “just” one type of affective phenomena with a relatively specific definitional framework. The moods are considered parts of the affective stream continuum that have a specific and for consciousness accessible quality. The concepts of affect, emotion and mood discussed in this paper are contrasted; however, we have described where they overlap conceptually. The relationships of all affective phenomena have been considered as interacting with a tendency to synchronize into one (for an individual typical) affective stream.
Keywords: affect, emotion, mood, affective stream, figure