Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztah rodiny a životní spokojenosti dětí
Cíle. Cílem naší práce bylo detailně analyzovat vztahy mezi vybranými ukazateli rodiny a životní spokojeností u reprezentativního souboru českých dětí.
Vzorek a metodika. Sledovaný soubor činil 4 351 dětí ve věku 11, 13 a 15 let z 88 náhodně vybraných škol České republiky. Data byla získána v rámci mezinárodní studie „The Health Behaviour in School-aged Children: A WHO Cross National Study“ (HBSC) v červnu roku 2010 prostřednictvím standardizovaného dotazníku.
Výzkumné otázky. Je pro životní spokojenost dětí důležitá spíše formální struktura rodiny nebo kvalita komunikace s rodiči?
Statistická analýza. Statistická analýza dat byla provedena v programu NCSS 9, použity byly metody deskriptivní statistiky, χ² test nezávislosti v kontingenční tabulce, Fisherův přesný test, dvouvýběrový T-test, jedno- a dvoufaktorová analýza rozptylu. Pro zhodnocení vlivu rodiny na sledované ukazatele byl použit logaritmicko- lineární model a byl počítán OR (odds ratio) s 95 % intervalem spolehlivosti (95% CI).
Výsledky. Životní spokojenost většiny dětí byla vysoká, pro celý soubor dosahovala dvou třetin možného maxima na obou sledovaných škálách (Cantrilův index, Huebnerova škála). Věk, pohlaví, formální struktura rodiny a kvalita komunikace dětí s rodiči statisticky významně (p < 0,001) ovlivňovaly životní spokojenost dětí. Nejvyšší hodnoty na obou sledovaných škálách měly děti z úplných rodin, které uvedly, že komunikace s oběma rodiči je snadná nebo velmi snadná. Děti z rodin složených a neúplných, které uvedly, že s oběma rodiči komunikují snadno nebo velmi snadno, měly hodnoty na sledovaných škálách životní spokojenosti významně vyšší než děti z rodin úplných, které komunikují snadno jen s jedním rodičem nebo kde komunikace s rodiči je špatná.
Limity studie. Limity studie vyplývají z jejího průřezového charakteru a skutečnosti, že životní spokojenost i rodina byly analyzovány na základě vybraných kategorií otázek a subjektivních výpovědí dětí.
Klíčová slova: životní spokojenost, děti, rodina, Česká republika
Lenka Hodačová, Eva Čermáková, Jindra Šmejkalová, Eva Hlaváčková, Michal Kalman (2015). Vztah rodiny a životní spokojenosti dětí. Československá psychologie, 59(4), 315-326.

The relation of family and life satisfaction of Czech children
Objectives. The main goal of the study was to analyse in detail specific family indicators and their relation to selected indicator of life satisfaction in a representative sample of Czech children. Sample and setting. A total number of 4 351 children aged 11, 13 and 15 years out of 88 randomly selected schools in Czech Republic formed the study population. The data was acquired in the framework of the WHO study “The Health Behaviour in School-aged Children: A WHO Cross National Study” (HBSC) in June 2010 by means of standardized questionnaires. Research questions. Is formal structure of family or the quality of communication more important for children´s life satisfaction? Statistical analysis. Statistical analysis included descriptive analyses, the χ² test of independence in contingency tables, Fisher,s exact test, two samples T-test, one and two way analysis of variance using the NCSS 2007 program. Logistic regression analysis was performed to evaluate the influence of family on life satisfaction of children and prevalence odds ratios with 95% confidence interval were calculated as measure of association. Results. Life satisfaction was high for majority of children, it reached two thirds of possible maximum at both of the followed scales (Cantril index, Huebner scale) for the whole sample. Life satisfaction was significantly associated (p<0,001) with age, gender, formal structure of family and quality of communication in family. Children from complete families with easy or very easy communication with both parents had the highest values at both of the followed life satisfaction scales. Study limitations. Limitations of the study result from the cross-sectional design and data based on self-reports. Both life satisfaction and family were analysed on the basis of selected question categories.
Keywords: life satisfaction, children, family, Czech Republic