Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Kriminální myšlení: teoretická a terminologická východiska
Příspěvek se zabývá konceptem kriminálního myšlení či postojů, který si v zahraničí vydobyl značnou výzkumnou pozornost, a to především pro svůj prokázaný vztah k antisociálnímu jednání a možnost ho ovlivnit změnou či eliminací těchto postojů (např. Blud et al., 2003; Henning, Frueh, 1996; Walters, 2005b). Přesto však zůstává v České republice dosud téměř nepopsán. Cílem této studie je proto seznámit české čtenáře s jeho širokým teoretickým i výzkumným zázemím a využitelností v praxi. Předkládaná studie se zároveň snaží překonat značný terminologický zmatek a názorové rozpory s tématem spojené a dospět k užitečnému vymezení tohoto konceptu.
Klíčová slova: forenzní psychologie, kriminální myšlení/postoje, kognitivní distorze, pachatel, predikce recidivy
Petra Faridová (2015). Kriminální myšlení: teoretická a terminologická východiska. Československá psychologie, 59(4), 332-345.

Criminal thinking: theoretical and terminological bases
The paper deals with the concept of criminal thinking or attitudes that has received considerable research attention in foreign countries especially because of its proven relationship to antisocial behavior and potential for changing it through elimination of these attitudes (e.g. Blud et al., 2003; Henning, Frueh, 1996; Walters, 2005b). Nevertheless criminal thinking still remains almost undescribed in the Czech Republic. The aim of this study is to introduce to Czech readers its wide theoretical and empirical background and applicability in praxis. The presented study tries at the same time to overcome terminological confusion and opinion discrepancies connected with this topic and to reach a useful definition of this concept.
Keywords: forensic psychology, criminal thinking/attitudes, cognitive distortions, offender, prediction of recidivism