Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Sociální opora u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění
Studie podává přehled o dosavadních výzkumech věnovaných sociální opoře u dětí a dospívajících v kontextu onkologického onemocnění, struktuře jejich sociální sítě a vlivu sociální opory na vybrané charakteristiky dětí a adolescentů v průběhu léčby onkologického onemocnění i ve fázi remise v závislosti na jejím zdroji. Analyzována je opora poskytovaná rodiči, sourozenci, přáteli, zdravotnickým personálem, spolužáky a učiteli. Pozornost je věnována jak pozitivním, tak negativním vlivům sociální opory. Mezi pozitivní působení sociální opory lze zařadit zmírnění úzkosti, osamělosti a bolesti, zlepšení kvality života a posílení copingových strategií. Mezi negativní vlivy patří například nadměrná rodičovská péče, nedostatek soukromí a pocit odstrčení po ukončení akutní fáze léčby. Diskutovány jsou také limity dosavadních studií.
Klíčová slova: psycho-onkologie, pediatrické onkologické onemocnění, sociální síť
Tereza Blažková, Veronika Koutná (2015). Sociální opora u dětí a dospívajících po léčbě onkologického onemocnění. Československá psychologie, 59(4), 346-358.

Social support in children and adolescents after oncological disease treatment
This study reviews existing research devoted to the topic of social support in childhood cancer survivors, the structure of their social network and its influence to selected characteristics of childhood cancer patients and survivors according to the source of support. Parents, siblings, friends, medical staff, classmates and teachers are analyzed as support sources. Positive as well as negative social support outcomes are reported. Among the positive outcomes, lower levels of anxiety, loneliness and pain, quality of life improvements and strenghtening of coping strategies can be named. Negative outcomes can be represented for example by excessive parental care, lack of privacy and feeling of being left out after the end of treatment. The limits of existing research are discussed, too.
Keywords: psycho-oncology, pediatric cancer, social network