Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Všímavost a subjektivní spokojenost: zprostředkující role kompetence zvládání
Cílem výzkumu bylo ověřit zprostředkující roli kompetence zvládání ve vztahu mezi všímavostí a subjektivní spokojeností. Výzkumu se zúčastnilo 292 pregraduálních studentů, kteří vyplnili baterii dotazníků zahrnující škálu kognitivní a afektivní všímavosti, dotazník kompetence zvládání a škálu subjektivní spokojenosti. Výsledky ukázaly, že jak kompetence zvládání, tak subjektivní spokojenost byly pozitivně predikovány všímavostí. Subjektivní spokojenost byla pozitivně predikována kompetencí zvládání. Kompetence zvládání také zprostředkovávala vztah mezi všímavostí a subjektivní spokojeností. Tyto výsledky osvětlují důležitost všímavosti pro psychologické a kognitivní přizpůsobení. Získané výsledky jsou diskutovány ve vztahu k literárním pramenům a jsou navržena podmíněná doporučení pro danou oblast.
Klíčová slova: všímavost, kompetence zvládání, subjektivní spokojenost
Ümran Akın, Ahmet Akın (2015). Všímavost a subjektivní spokojenost: zprostředkující role kompetence zvládání. Československá psychologie, 59(4), 359-368.

Mindfulness and subjective happiness: The mediating role of coping competence
The goal of this research is to examine the mediator role of coping competence on the relationship between mindfulness and subjective happiness. Participants were 292 undergraduates who completed a questionnaire package that included the Cognitive and Affective Mindfulness Scale, the Coping Competence Questionnaire, and the Subjective happiness Scale. Findings demonstrated that both coping competence and subjective happiness were predicted positively by mindfulness. Subjective happiness was predicted positively by coping competence. Also coping competence mediated on the relationship between mindfulness and subjective happiness. Together, the findings illuminate the importance of mindfulness on psychological and cognitive adjustment. The results were discussed in the light of the related literature and dependent recommendations to the area were given.
Keywords: mindfulness, coping competence, subjective happiness