Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Overenie reliability a faktorovej validity slovenskej verzie dotazníka Toronto alexithymia scale-20 (TAS-20) na súbore slovenských študentiek
Zámer. Cieľom výskumu bolo adaptovať zahraničný sebavýpoveďový dotazník Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20) v slovenských podmienkach, overiť jeho reliabilitu a autormi navrhovanú 3-faktorovú štruktúru. TAS-20 je určený na meranie konštruktu alexitýmia a jej troch autormi identifikovaných komponentov (ťažkosti s identifikovaním vlastných emócií, ťažkosti s popisovaním vlastných emócií a externe orientované myslenie).
Súbor a procedúra. Po zabezpečení spätného prekladu TAS-20 realizovaného v spolupráci s jeho autorom bola na súbore 242 VŠ študentiek testovaná jeho reliabilita a faktorová validita.
Štatistická analýza. Štruktúra dotazníka TAS- 20 bola skúmaná prostredníctvom konfirmačnej faktorovej analýzy (procedúra maximálnej vierohodnosti). Reliabilita (vnútorná konzistencia) škály TAS-20 a jej jednotlivých subškál bola zisťovaná na základe Cronbachovho koeficientu alfa.
Výsledky. Ukázalo sa, že škála TAS-20 predstavuje reliabilný merací nástroj. Výsledky CFA síce potvrdili trojfaktorovú štruktúru slovenskej verzie TAS-20, avšak poukázali aj na vhodnosť jej alternatívneho 4-faktorového riešenia.
Limity štúdie. (a) meranie alexitýmie bolo založené na sebavýpoveďových dátach; (b) dáta boli získané len na súbore vysokoškolských študentiek.
Klíčová slova: Toronto Alexithymia Scale-20, alexitýmia, faktorová validita, reliabilita, konfirmačná faktorová analýza
Veronika Látalová, Ľubor Pilárik (2015). Overenie reliability a faktorovej validity slovenskej verzie dotazníka Toronto alexithymia scale-20 (TAS-20) na súbore slovenských študentiek. Československá psychologie, 59(4), 369-379.

The evaluation of the reliability and the factor validity of the Slovak version of the questionnaire Toronto alexithymia scale-20 (TAS-20) on the sample of Slovak female students
Objectives. The aim of the present study was to adapt the English self-report questionnaire Toronto Alexithymia Scale-20 (TAS-20) to Slovak conditions, as well as to evaluate its reliability and to investigate its 3-factor structure reported by the authors. TAS-20 is used to measure the construct of alexithymia and its 3 components identified by the authors (i.e. difficulty identifying feelings, difficulty describing feelings and externally-oriented thinking). Subjects and setting. After having done a backtranslation in cooperation with the author of TAS-20, its reliability and factor validity was evaluated within the sample of 242 university female students. Statistical analysis. The structure of TAS-20 questionnaire was examined via confirmatory factor analysis (maximum likelihood procedure). Cronbach coefficients alpha were calculated to assess internal consistency aspect of reliability of the TAS-20 scale and its subscales. Results. It has been shown that TAS-20 represents a reliable measurement instrument. Although the results of CFA supported the 3-factor structure of the Slovak version of TAS-20 they indicated the appropriateness/ plausibility of its alternative 4-factor solution as well. Study limitation. (a) measurement of alexithymia is self-reported; (b) the findings are limited to a sample of university female students.
Keywords: Toronto Alexithymia Scale-20, alexithymia, factor validity, reliability, confirmatory factor analysis