Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Dotazník osobní příčinné orientace II: Faktorová analýza stupnic
Byla provedena faktorová analýza tří hlavních stupnic DOPO - Dotazníku osobní příčinné orientace, který obsahuje 12 životních okolností předložených v podobě žádoucího a nežádoucího výsledku. Byly rozlišeny tři společné faktory, které lze interpretovat jako (1) individuální zdar/nezdar; (2) zdar/nezdar v osobních vztazích; (3) osobní uchování/poškození. Faktorová skladba položek se však poněkud mění v závislosti na vnímání životních výsledků jako závislých na (a) vlastních volbách a jednání, nebo (b) na volbách a jednání jiných lidí, nebo (c) na příčinách mimo oblast lidského volního jednání.
Klíčová slova: příčinná orientace, faktorová analýza, životní výsledky, životní hodnoty, osobnostní dotazník
Balcar, Karel (1996). Dotazník osobní příčinné orientace II: Faktorová analýza stupnic. Československá psychologie, 40(2), 95-102.

Abstract not available.
Keywords: causality orientation, factor analysis, life outcomes, life values, personality questionnaire