Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Úvahy a diskuse
Religiozita v psychologii
Studie má snahu ukázat na spjatost religiozity s psychologií a na její význam pro duševní život člověka. Úvod se zabývá vysvětlením samotného termínu "religiozita" k pochopení jeho skutečného původního významu. Dále se studie zabývá tím, jak náboženství ovlivnilo některé významné psychoanalytiky a terapeuty, a jejich postojem k religiozitě. Je poukázáno na zvláštnosti religiózních lidí, jakými jsou náboženská zkušenost, meditace, modlitba a náboženská víra a jejich působení na lidskou psychiku. Závěrem jsou uvedeny důvody, proč autor považuje za důležité, aby se věnovala větší pozornost náboženství v psychologii.
Klíčová slova: religiozita, náboženská víra, náboženská zkušenost, meditace, modlitba
Bauer, Jiří (1997). Religiozita v psychologii. Československá psychologie, 41(5), 466-471.

Abstract not available.
Keywords: religiosity, religious faith, religious experience, meditation, prayer