Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Frekvence vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným
Záměry. Cílem studie bylo: (a) zkoumat korelace mezi měřenými osobnostními proměnnými (mentální hranice, absorpce, alexithymie) a frekvencí vybavování snů (drf), frekvencí nočních můr (nmf) i variabilitou nočních můr; (b) zjistit prediktory drf a nmf.
Soubor a procedura. Výzkumný soubor sestával ze 469 studentů, většinou z Palackého univerzity v Olomouci. Ženy tvořily 80 % souboru. Studenti vyplňovali dotazníky ve výuce metodou tužka-papír.
Statistická analýza. Ke zpracování získaných dat byly použity metody deskriptivní, parametrické i neparametrické statistiky (Cronbachovo alfa, Pearsonovy a Spearmanovy korelace, Bonferroniho korekce, mnohonásobná regresní analýza a ordinální regrese).
Výsledky. Absorpce, měřená MODTAS, koreluje s drf a nmf. Prostupnost mentálních hranic, měřená BPQ, pozitivně koreluje s frekvencí vybavování snů a negativně se škálou EOT TAS-20. Absorpce kladně koreluje s variabilitou nočních můr a záporně se škálou EOT. Drf koreluje s frekvencí i variabilitou nočních můr. Kombinace vysokých skórů v MODTAS a nízkých skórů v TAS-20 predikuje vyšší drf. Frekvenci nočních můr ovlivňují rozdíly mezi pohlavími (muži mají nižší nmf než ženy) a drf. Kombinace vysoké absorpce, nmf a drf predikuje větší variabilitu nočních můr.
Omezení studie. Nereprezentativní výzkumný soubor s podstatně vyšším počtem žen než mužů. Testová baterie sestávala výhradně z českých překladů zahraničních dotazníků.
Klíčová slova: mentální hranice, absorpce, alexithymie, noční můry, vybavování snů
Lucie Klůzová Kráčmarová, Alena Plháková (2015). Frekvence vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným. Československá psychologie, 59(5), 419-430.

Dream recall and nightmare frequency in relation to alexithymia and other personality variables
Objectives. The study was aimed: (a) to investigate correlations between measured personality variables (boundaries, absorption, alexithymia) and dream recall frequency (drf), nightmare recall frequency (nmf), as well as nightmare variety; (b) to find out predictors of drf and nmf.
Sample and setting. The research sample consisted of 469 students mostly from Palacký University in Olomouc. Women comprised 80 % of the sample. Participants filled in inventories during their classes using paper-and-pencil method.
Statistical analysis. Methods of descriptive, parametric, and nonparametric statistics (Cronbach’s alpha, Pearson’s, and Spearman’s correlations, Bonferroni’s correction, multiple regression analysis, and ordinal regression) were used.
Results. Absorption as measured by MODTAS, correlates with drf and nmf. Boundary permeability as measured by BPQ, correlates positively with dream recall frequency, and negatively with EOT scale of TAS-20. Absorption correlates positively with nightmare variety, and negatively with EOT scale of TAS-20. Drf correlates with nightmare frequency and variety. Combination of high scores on MODTAS and low scores on TAS-20 predicts a higher drf. Nightmare frequency is influenced by sex differences (men has lower nmf than women), and drf. Combination of high absorption, nmf, and drf predicts higher nightmare variety.
Study limitation. The non-representative research sample with substantially higher number of women than men was used. Test battery consisted only of the Czech translations of foreign inventories.
Keywords: mental boundaries, absorption, alexithymia, nightmares, dream recall