Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma
V rozsiahlom výskume s 1 916 participantami sa overovali interpretačné možnosti testu kresby ľudskej postavy. Porovnávali sa konkrétne typy kresieb postáv s výsledkami osobnostných testov a niektorýoch výkonových skúšok. Výsledky vo veľkej miere potvrdili skeptické názory na validitu testu, ktoré sú uvádzané v literatúre, avšak niektoré získané významné korelácie naznačujú efektivitu globálneho prístupu pri interpretácii kresieb.
Klíčová slova: test kresby ľudskej postavy, validita testu, psychologická diagnostika
Rudolf Fábry (2015). Test kresby ľudskej postavy, typológia kresby ako možná interpretačná paradigma. Československá psychologie, 59(5), 431-443.

Test of human figure drawing, drawing typology as possible interpretation paradigm
In the extensive study with 1916 probands, the interpretative possibilities of test of human figure drawing were verified. The particular types of figure drawing were compared to results of personality questionnaires and some achievement tests. The results confirmed in large measure the skeptic opinions concerning the test validity presented in the literature but some obtained significant correlations indicate the efficiency of global approach in drawings interpretation.
Keywords: figure drawing test, validity of drawing test, psychological diagnostics