Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti
Po sedmi letech od uveřejnění své přehledové studie o resilienci v tomto časopisu se autoři zabývají vývojem problematiky v uplynulém období. Věnují se novějším přístupům k otázkám odolnosti a vývoji metod ke zjišťování úrovně resilience. Představují související konstrukty, zejména flexibilitu a flourishing. Věnují se i etickým otázkám, které se v souvislosti se snahou o aplikaci poznatků o resilienci do praktického života mohou objevit. Zmíněny jsou rovněž nově vyvinuté metody zjišťování úrovně resilience u dětí a dospělých.
Klíčová slova: resilience, koncepce, etické problémy, osobní rozkvět, metody
Vladimír Kebza, Iva Šolcová (2015). Resilience: některé novější koncepce psychické odolnosti. Československá psychologie, 59(5), 444-451.

Resilience: some incoming conceptions of psychological endurance
Seven years after since publishing their overview study concerning resilience in this journal, the authors deal with the development of problems in the past time span. They occupy themselves with the incoming approaches to questions of resistance and with development of methods for assessing the level of resilience. They introduce the related constructs, especially flexibility and flourishing. They engage also in ethical questions, which can appear in connection with the effort to apply the knowledge about resilience into practical life. The new developed methods for assessing the level of resilience in children and adults are also mentioned.
Keywords: resilience, conception, ethical problems, personal flourishing, methods