Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Tvorivé písanie v psychológii a psychoterapii
Cieľom článku je vymedziť pojem tvorivého písania v psychologickom kontexte a opísať vybrané psychologické procesy, ktoré do tvorivého písania vstupujú, ovplyvňujú ho a sú ním ovplyvňované. Tvorivé písanie je predstavené v rôznych perspektívach, opierajúc sa pri tom o práce najvýznamnejších zahraničných i českých a slovenských pedagógov a psychológov, ktorí sa tejto problematike dlhodobo venujú. V ďalšej časti sa článok venuje špecifikám využitia tvorivého písania v psychoterapii, a to priblížením východísk a aplikačných možností biblioterapie, poetoterapie a terapeutického písania. Nakoniec autorka zhrnuje výsledky doposiaľ realizovaných štúdií skúmajúcich vzťah tvorivého písania k mysleniu, komunikácii, socializácii, empatii a relaxácii. Zároveň sú predstavené priebežné výsledky kvalitatívneho výskumu textových dokumentov venujúcich sa charakteristikám písania a významu písania pre pisateľa (publikované autobiografické rozhovory a eseje etablovaných spisovateľov), ktoré približujú opisované koncepty a vzťahy.
Klíčová slova: tvorivé písanie, tvorivosť, terapeutické písanie, osobná pohoda
Zuzana Kucharová (2015). Tvorivé písanie v psychológii a psychoterapii. Československá psychologie, 59(5), 452-461.

Creative writing in psychology and psychotherapy
The aim of the article is to define the concept of creative writing in psychological context. The other objective is to describe selected psychological processes that are included in creative writing. Creative writing is presented in different perspectives, taking into account the studies of leading foreign and Czech and Slovak educators and psychologists who have dealt with this issue. Then the specifics of the applications, especially in psychotherapy (including bibliotherapy, poetrytherapy and writing therapy), are discussed. Finally, the author summarizes the results of studies discussing relationship between creative writing and selected cognitive, social and behavioral concepts (including thinking, communication, socialization, empathy and relaxation) focusing on the application possibilities. In addition, the preliminary results of qualitative research of text documents on writing characteristics and importance of writing for the writer (published essays and autobiographical interviews with established writers) are presented.
Keywords: creative writing, creativity, writing therapy, well-being