Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z klinické praxe
Možnosti využitia EMDR terapie v klinickej praxi – prehľad výskumných zistení
EMDR – Eye Movement Desensitization and Reprocessing ako psychoterapia pre liečbu posttraumatickej stresovej poruchy (PT SD) a porúch súvisiacich s traumatickou udalosťou bola objavená a rozpracovaná v osemdesiatych rokoch dvadsiateho storočia doktorkou Francine Shapiro. Ide o relatívne nový psychoterapeutický prístup, ktorého cieľom je prepracovanie traumatických udalosti tým, že sa aktivuje fokus a stimuluje systém adaptívneho spracovania informácií. Negatívne, rušivé spomienky sa spracujú a pozitívne sa integrujú. Cieľom príspevku je poukázať na širokospektrálne oblasti využitia EMDR terapie v klinickej praxi a zároveň vyzdvihnúť časovo nenáročnú a mnohými výskumami dokázanú efektivitu liečby prostredníctvom EMDR.
Klíčová slova: EMDR terapia, trauma, afektívne poruchy, závislosť, chronická bolesť
Linda Katona (2015). Možnosti využitia EMDR terapie v klinickej praxi – prehľad výskumných zistení. Československá psychologie, 59(5), 462-474.

Possibilities of utilization of EMDR therapy in clinical practice – the overview of research findings
Eye Movement Desensitization and Reprocessing – EMDR – as psychotherapy for the treatment of post-traumatic stress disorder (PT SD) and related disorders was discovered and developed in the eighties of the twentieth century, by Francine Shapiro. This is a relatively new psychotherapeutic approach that aims to recast traumatic event that activates focus and stimulates the adaptive information processing system. Negative, intrusive memories are processed and positively integrated. The aim of this paper is to highlight the broadarea of use of the EMDR therapy in clinical practice as well as to highlight the time saving and research proven effective treatment by EMDR.
Keywords: EMDR therapy, trauma, mood disorders, addiction, chronic pain