Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Z historie psychologie
111 let g-faktoru, historie a současnost
111 lety publikoval Charles Spearman práci, v níž popisuje g-faktor. Jeho teorie byla dále rozpracována Arthurem Jensenem. Spearman- Jensenova teorie obsahuje řadu postulátů, které se snaží dokázat specifické postavení g-faktoru v oblasti mentálních testů. Tyto postuláty jsou uvedeny ve stručné podobě. Raymond Cattell a John Horn vypracovali během 20. století Gf- Gc teorii, která spíše než na autory britské školy navazuje na práce L. Thurstona. Významným dílem konce 20. století je práce J. B. Carrolla, jehož pojetí g-faktoru se liší od pojetí Gf-Gc teorie, i když současná nejvíce užívaná teorie inteligence CHC v sobě zahrnuje práce Cattella, Horna i Carrolla. Stejně jako v minulosti, vyvolává dnes g-faktor ostré polemiky.
Klíčová slova: inteligence, dvoufaktorová teorie, predikce úspěšnosti
Jiří Laciga (2015). 111 let g-faktoru, historie a současnost. Československá psychologie, 59(5), 475-483.

111 years of g-factor – its past and present
The concept of g factor was first defined by Charles Spearman in his work published 111 years ago. His theory was further developed by Arthur Jensen. The „Spearman-Jensen“ hypothesis contains a number of postulates which try to prove a specific position of g factor in the sphere of mental testing. These postulates are briefly summarized. In the course of 20th century Raymond Cattell and John Horn elaborated so-called Gf-Gc theory, which is based on L. Thurstone’s works rather than the works by the British school authors. The relation of Gf- Gc theory to g factor is also discussed. A fundamental work of the end of 20th century is the work of J.B.Carroll, whose concept of g factor differs from the concept of Gf-Gc theory, although the most common theory of intelligence, used today, is the so-called CHC (Cattell-Horn- Carroll) theory, which includes the works of all the mentioned authors. So g-factor today ignites as heated controversy as in the past.
Keywords: intelligence, two-factor theory, success prediction