Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Když se dívky srovnávají s chlapci: Aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice v prostředí českých škol
Cíle. Fenomén ohrožení stereotypem je považován za jednu z příčin genderových rozdílů v matematice. Vyskytuje se ve výkonových situacích, v nichž si dívky uvědomují nižší očekávání, které vůči nim okolí má. Článek prezentuje výsledky experimentální studie ohrožení genderovým stereotypem v matematice. Studie si kladla za cíl ověřit, zda tento fenomén existuje také v případě českých žákyň.
Soubor a procedura. Výzkumný soubor tvořili žáci a žákyně 8. ročníků základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, kteří byli rozděleni do experimentální a kontrolní skupiny. V první fázi byla zjištěna míra identifikace s matematikou a míra genderové stereotypičnosti. O několik týdnů později byl studujícím zadán test z matematiky, jehož úvod obsahoval experimentální manipulaci, která měla za cíl aktivovat u dívek genderový stereotyp.
Hypotézy. Autoři očekávali, že aktivace genderového stereotypu povede u dívek k nižšímu výkonu v testu z matematiky.
Statistické analýzy. Data byla analyzována pomocí série čtyř hierarchických regresí, v nichž společnými prediktory byla v prvním kroku známka z matematiky, ve druhém kroku skupina a ve třetím byly do jednotlivých modelů přidány faktory dalších sledovaných proměnných.
Výsledky. Výsledky studie potvrdily fenomén ohrožení stereotypem u českých žákyň: aktivace genderového stereotypu vedla u dívek ke snížení výkonu v testu z matematiky, u chlapců se podobný vztah neobjevil.
Limity studie. Potenciálním limitem této studie může být vysoká heterogenita souboru daná různými typy školních vzdělávacích programů a používaných učebnic.
Klíčová slova: ohrožení stereotypem, matematika, gender, školní výkonnost
Irena Smetáčková, Tomáš Rubín (2015). Když se dívky srovnávají s chlapci: Aktivace genderového stereotypu a výkon v matematice v prostředí českých škol. Československá psychologie, 59(6), 521-533.

When girls compare themselves to boys: activation of gender stereotype and achievement in mathematics in Czech schools
Goals. Phenomenon of stereotype threat is considered to be one of the causes of gender differences in mathematics. It occurs in achievement situations, in which the girls are aware of lower expectations of surroundings related to them. The paper presents the results of an experimental study of gender stereotype threat in mathematics. The goal of the study was to verify if this phenomenon exists also in Czech female pupils.
Sample and procedure. The research sample consisted of male and female pupils of the eighth grade of basic schools and corresponding grades of multi-year grammar schools who were divided into the experimental and control groups. In the first phase, the measure of identification with mathematics and the measure of gender stereotypicity were assessed. Some weeks later, the mathematical test was assigned to pupils, which introduction included an experimental manipulation aiming to activate the gender stereotype in girls.
Hypotheses. The authors expected that the activation of gender stereotype will lead to lower achievement in mathematical test in girls.
Statistical analyses. Data were analyzed by means of series of four hierarchic regressions, in which the common predictors were the note in mathematics in the first step, the group in the second step, and factors of further followed variables were added into particular models in the third step.
Results. The results of the study confirmed the existence of phenomenon of stereotype threat in Czech female pupils: the activation of the gender stereotype led to lowering of the achievement in the mathematical test in girls, the similar effect did not occur in boys.
Limits. The potential limit of the study can be the high heterogeneity of the sample, given by different types of school educational programs and used textbooks.
Keywords: stereotype threat, mathematics, gender, school achievement