Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Struktura globálního vztahu k sobě: Analýza Rosenbergovy škály sebehodnocení - replikace
Cílem této studie byla replikace analýzy struktury Rosenbergovy škály sebehodnocení a souvislostí faktorů sebehodnocení s temperamentovými a interpersonálními charakteristikami, provedená původně u souboru vysokoškoláků. Souboru 428 studentů gymnázií (184 chlapců, 244 dívek, průměrný věk 16 let) jsme v rámci širšího výzkumného projektu administrovali Rosenbergovu škálu sebehodnocení, Eysenckův osobnostní dotazník a ICL. Pokud jde o strukturu sebehodnocení, nejsou výsledky zcela konzistentní s předchozím výzkumem. Opakovaně se objevil faktor sebehodnocení, založený na srovnání s ostatními. Naopak se nepodařilo extrahovat faktory pozitivních a negativních položek: v sledovaném souboru adolescentů tvoří jediný bipolární faktor. Faktor, založený na sociálním srovnání, je v obou souborech spojen s dominancí, extraverzí a stabilitou. Dominance zprostředkovává v obou souborech vliv extraverze a stability na regresní odhad sebehodnocení. U adolescentů se při predikci uplatňuje i afiliace.
Klíčová slova: sebehodnocení, adolescenti
Osecká, Lída - Blatný, Marek (1997). Struktura globálního vztahu k sobě: Analýza Rosenbergovy škály sebehodnocení - replikace. Československá psychologie, 41(6), 481-486.

Abstract not available.
Keywords: self-evaluation, adolescents