Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Úloha testosterónu v modulovaní kognitívnych funkcií a etiológii nadpriemerného intelektového nadania
Intenzívny výskum v posledných rokoch priniesol množstvo zaujímavých dôkazov o rozmanitosti účinkov testosterónu. Pohľad na testosterón sa tým podstatne rozšíril. Okrem všeobecne známych účinkov na morfológiu a sexuálne charakteristiky sa do popredia dostáva aj jeho vplyv na kognitívne charakteristiky, správanie a intelekt v prenatálnom aj postnatálnom období. Úloha steroidných hormónov bola jednoznačne preukázaná v množstve procesov esenciálnych pre architektúru mozgu a jeho fungovanie. Táto práca prináša prehľad vybraných poznatkov o tom, ako testosterón organizuje mozog prenatálne a aktivuje jeho fungovanie postnatálne. Vplyv testosterónu je sledovaný vo vzťahu k rozmanitým psychologickým, behaviorálnym či sociálnym charakteristikám. Prehľad je zameraný najmä na zhrnutie poznatkov o vplyve testosterónu a jeho metabolizmu na vybrané kognitívne charakteristiky (najmä priestorové a verbálne schopnosti, systemizácia, empatia). Predstavuje tiež testosterón ako možný etiologický faktor intelektového nadania.
Klíčová slova: testosterón, mozog, správanie, kognitívne charakteristiky, genialita, 2D:4D
Jaroslava Durdiaková, Daniela Ostatníková (2015). Úloha testosterónu v modulovaní kognitívnych funkcií a etiológii nadpriemerného intelektového nadania. Československá psychologie, 59(6), 549-561.

Role of testosterone in cognitive functions modulation and etiology of above-average intellect endowment
The intensive research in the last years brought a lot of interesting evidence concerning the variety of effects of testosterone. The view on testosterone was thus substantially broadened. Except of generally known effects on morphology and sexual characteristics, its influence on cognitive characteristics, behavior, and intellect in both the prenatal and postnatal period gets to the foreground. The role of steroid hormones was unambiguously proved in many processes essential for the brain architecture and its functioning. The paper brings the overview of selected findings about testosterone organizing the brain in the prenatal period and activating its functioning in the postnatal period. The influence of testosterone is followed in the relation to diverse psychological, behavioral, and social characteristics. The overview focuses especially on summing up the knowledge about the influence of testosterone and its metabolism on selected cognitive characteristics (namely spatial and verbal abilities, systemization, empathy). It presents testosterone also as a possible etiological factor of intellect endowment.
Keywords: testosterone, brain, behavior, cognitive characteristics, geniality, 2D:4D