Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
„Stárnu, ale nejsem seniorkou“: Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien
V súčasnosti vo väčšine európskych krajín prebieha implementácia inkluzívnych politík aktívneho starnutia. Štúdia preskúmava interpersonálne zdieľané významy procesu starnutia, ktorých nositeľkami je špecifická sociálna skupina starších žien. Členky tejto skupiny sú súčasťou občianskeho združenia, ktoré vzniklo s cieľom podporovať ženy po päťdesiatke v osobnostnom vývine a aktívnom prístupe k životu a spoločnosti. Cieľom tejto štúdie je objasniť procesy utvárania a šírenia sociálnych reprezentácií starnutia žien. Teoreticky práca vychádza zo sociálneho konštrukcionizmu, celoživotnej vývinovej psychológie a teórie životnej dráhy. Ako senzitivizujúci koncept pre poznávanie týchto významov bol využívaný štrukturálny a dialogický prístup teórie sociálnych reprezentácií. Výskumným cieľom bolo pomocou analýzy voľných asociácií a analýzy pološtrukturovaných rozhovorov zachytiť zdieľané presvedčenia, hodnoty a skúsenosti, ktoré prisudzujú ženy z vybranej sociálnej skupiny tomuto procesu. Analýza dát bola realizovaná prostredníctvom tematickej analýzy voľných asociácií a konštrukcionistického prístupu k metóde zakotvenej teórie pri analýze individuálnych rozhovorov. Analýzy poukázaly na to, že ženy z tejto sociálnej skupiny utvárajú a šíria alternatívne sociálne reprezentácie starnutia v porovnaní s reprezentáciami starnutia ako biologického úpadku a deteriorizácie. Avšak napriek podobnému obsahu, tieto sociálne reprezentácie sa líšia tiež od reprezentácií aktívneho starnutia, a to prinajmenšom v dvoch ohľadoch: proces starnutia znamená pre tieto ženy dobrovoľnú voľbu z rôznych iných možností a spôsobov starnutia a nevyhnutnou súčasťou ich sociálnych reprezentácií starnutia je ľudská konečnosť.
Klíčová slova: starnutie, aktívne starnutie, sociálne reprezentácie, ženy, tretí vek
Tatina Sedláková, Roman Hytych (2015). „Stárnu, ale nejsem seniorkou“: Sociálne reprezentácie procesu starnutia žien. Československá psychologie, 59(6), 562-577.

Social representations of women ageing
Nowadays, many European countries have implemented inclusive policy of active ageing. The study explores interpersonally shared meanings of ageing process that are carried by the specific social group of older women, members of nongovernmental organization that encourages the personal development of women after the age of fifty and their active approach towards life and society. The aim of this study is to explore the ways of creating and disseminating meanings of women ageing. The study is rooted in social constructionism and builds on lifespan and lifecourse perspectives. The dialogical and structural approach of the theory of social representations is applied to increase sensitivity in exploration of these meanings. The research aim was to capture shared beliefs, values and experiences that these women attach to ageing process by using methods of free associations analysis and semi-structured individual interviews. Data analysis was performed by means of thematic analysis of free associations, and by constructionists approach to grounded theory analyzing the individual interviews. The analysis showed that women from this group create and disseminate alternative forms of social representations of ageing compared to representations of ageing as biological decline and deterioration. However, despite the similar content, these social representations of ageing differ – at least in two aspects – also from the representations of active ageing: these social representations of ageing are voluntarily chosen option from the variety of other ways how to age, and the finality of life forms necessary part of such representations of ageing.
Keywords: ageing, active ageing, social representations, women, third age