Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Raná maladaptivní schémata u jednotlivců náchylných k psychosomatickým onemocněním
Cíle. Ve studii byl zjišťován vztah mezi ranými maladaptivními schématy (Early Maladaptive Schemas – EMS) a doménami schémat (Schema Domains – SD) a náchylnost k psychosomatickým projevům u obecné populace. Soubor a uspořádání výzkumu. Výzkum byl realizován na neklinickém souboru. 254 účastníků vyplnilo dotazník Young Schema Questionnaire a test zjišťující jejich náchylnost k psychosomatickým projevům. Podle celkového skóru v testu byl vytvořen podsoubor složený ze dvou skupin – 51 účastníků výzkumu, kteří projevili náchylnost k psychosomatickým onemocněním a 51 účastníků v kontrolní skupině. Skupiny byly přibližně vyrovnané podle věku a pohlaví. Hypotéza. Autoři očekávali, že EMS i SD se váží k náchylnosti k psychosomatickým onemocněním. Statistická analýza. Byly použity tyto metody: Pearsonova korelace, MANOVA s Bonferonniho korekcí a mnohonásobná regresní analýza. Výsledky. Zjištění ukazují, že rané maladaptivní zkušenosti a neuspokojené základní potřeby jsou ve vztahu k obecné náchylnosti k psychosomatickým onemocněním, přičemž některé z nich jsou důležitější. Omezení studie. Korelační uspořádání výzkumu, data ze subjektivních výpovědí, možná přítomnost multikolinearity mezi schématy a měření náchylnosti k psychosomatickým onemocněním tvoří omezení studie. (Článek je v anglickém jazyce).
Klíčová slova: psychosomatika, kognitivní psychologie, psychologie zdraví, vývojová psychologie, psychoterapie
Damjana Panić, Tatjana Stefanović Stanojević, Marina Hadži Pešić (2016). Raná maladaptivní schémata u jednotlivců náchylných k psychosomatickým onemocněním. Československá psychologie, 60(1), 1-12.

Early maladaptive schemas among psychosomatic prone individuals
Objectives. The present study examined relationships between Early Maladaptive Schemas (EMS) and Schema Domains (SD) and proneness to psychosomatic manifestations in general population. Sample and settings. Research was conducted on a non-clinical sample. 254 participants filled in Young Schema Questionnaire and Test concerning their proneness to psychosomatic manifestations. According to the total scores on the proneness to psychosomatics test, a subsample consisting of two groups was formed – 51 participants who showed proneness to psychosomatics and 51 participants in the comparison group. The groups were approximately equaled by age and sex. Hypothesis. It was expected that EMS as well as SD are related to proneness to psychosomatics. Statistical analysis. Pearson correlation, MANOVA and Bonferonni correction as well as Multiple regression analysis were used. Results. The findings demonstrate that the early maladaptive experiences and unmet core needs are related to general proneness to psychosomatics, with some of them being more important. Study limitations. Correlational research type and self-reported data, possible presence of multicollinearity among schemas, as well as measurement of proneness to psychosomatics are limitations of this study.
Keywords: psychosomatics, cognitive psychology, health psychology, developmental psychology, psychotherapy