Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Dimenzie kultúry: prípad odľahlých hodnôt Slovenska v Hofstedeho výskume
Ciele. Článok nadväzuje na medzinárodný výskum hodnôt realizovaný Geertom Hofstedem, ktorý označuje Slovensko ako extrémne odľahlú hodnotu v dimenziách vzdialenosť od moci a maskulinita. Hofstedeho výsledky uvádzané pre Českú a Slovenskú republiku nie sú založené na jeho pôvodnej vzorke zamestnancov IBM, ale sú do veľkej miery odhadmi na základe dát zozbieraných Kolmanom a kol. (2003) v krajinách strednej Európy. Cieľom súčasnej štúdie bolo poskytnúť aktualizovanú referenciu k českým a slovenským dimenziám kultúry, a zároveň prekonať metodologické nedostatky Kolmanovej štúdie použitím vyváženejšej vzorky. Vzorka a procedúra. Údaje boli zozbierané pomocou Hofstedeho dotazníka VSM 2013 na párovaných vzorkách z troch rôznych krajín (Slovensko, N = 200; Česká republika, N = 200; a Holandsko, N = 201). Vzorky boli spárované z hľadiska rodu, veku a vzdelania, s cieľom prekonať potenciálne obmedzenia výskumného súboru Kolmana a kol. Hypotézy. Štúdia je replikáciou. Očakávali sme, že údaje z vyvážených párovaných vzoriek by mali vykazovať menej extrémnu pozíciu Slovenska na dimenziách vzdialenosť od moci a maskulinita, a menej výrazné rozdiely vzhľadom k hodnotám za Českú republiku. Štatistická analýza. Hrubé skóre boli kalibrované oproti Holandsku, čím sa zaručila porovnateľnosť s originálnymi skórami zozbieranými G. Hofstedem na vzorke zamestnancov spoločnosti IBM. Výsledky. České a slovenské skóre dosahujú výrazne vyššiu vzájomnú zhodu ako Hofstedeho odhady, a pozícia Slovenska na dimenziách vzdialenosť od moci (25) a maskulinita (83) sa nepohybuje v extrémnych hodnotách (100). Najväčší rozdiel medzi Čechmi a Slovákmi je v dimenzii maskulinita (rozdiel 21 bodov), je však menej výrazný než v Hofstedeho odhadoch (rozdiel 57 bodov). Limity štúdie. Autori diskutujú prevažne metodologické limity dotazníka VSM 2013, ako aj neistotu, či sú zmeny v českých a slovenských ukazovateľoch založené na vylepšenej metóde zberu dát alebo skôr spôsobené historickými zmenami od zberu Kolmana a kol. (Článek je v anglickém jazyce).
Klíčová slova: kultúra, hodnoty, dimenzie národnej kultúry, vzdialenosť od moci, maskulinita, VSM 2013
Jana Bašnáková, Ivan Brezina, Radomír Masaryk (2016). Dimenzie kultúry: prípad odľahlých hodnôt Slovenska v Hofstedeho výskume. Československá psychologie, 60(1), 13-25.

Dimensions of culture: The case of Slovakia as an outlier in Hofstede’s research
Objectives. This paper builds on and responds to the international values research by Geert Hofstede, which reports Slovakia as an extreme outlier in the dimensions of Power Distance and Masculinity. Hofstede’s reported results for the Czech Republic and Slovakia were not based on data collected from his original sample consisting of IBM employees worldwide, but were mostly estimates based on data collected in Central Europe by Kolman et al. (2003). The objective of the present study is to offer an updated reference to Czech and Slovak cultural dimensions, while overcoming methodological shortcomings of Kolman’s study and using more rigorously composed matched samples. Sample and setting. Data were collected using Hofstede’s VSM 2013 questionnaire on matched samples in three different countries (Slovakia, N=200; the Czech Republic, N=200; and the Netherlands, N=201). Care was taken to match the samples on gender, age and education, in order to counteract a potential limitation of Kolman et al.’s dataset. Hypotheses. The study is a replication. Authors expected that data from well-balanced matched samples would show less extreme positions of Slovakia in the dimensions of Power Distance and Masculinity, and less pronounced differences to values from the Czech Republic. Statistical analysis. Raw scores were calibrated against the anchor country (the Netherlands), yielding scores comparable to the original IBM data set as collected by Hofstede. Results. The Czech and Slovak results show much greater similarity than in Hofstede’s estimates, with Slovakia’s position in terms of Power Distance (25) and Masculinity (83) not reaching extreme values (over 100). The largest difference between Czechs and Slovaks remains in Masculinity (a 21-point difference), although smaller than in Hofstede’s estimates (57 points). Study Limitations. The authors discuss mainly methodological limitations of the VSM 2013 questionnaire, as well as uncertainty whether the changes in Czech and Slovak indices are based on improved collection method, or rather differ due to historical developments from the time of Kolman et al.’s data collection.
Keywords: culture, values, dimensions of national culture, power distance, masculinity, VSM 2013