Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii
Štúdia vychádza z teoretického konceptu záväzku k organizácii Meyera a Allenovej. Cieľom bolo overiť trojfaktorový model organizačného záväzku meraného dotazníkom TCM a prispieť k objasneniu súvislostí medzi troma dimenziami organizačného záväzku (afektívny, normatívny, kontinuálny), vybranými demografickými charakteristikami (vek, stav, odpracované roky v organizácii, veľkosť organizácie, typ firmy), úmyslom zotrvať v organizácii a občianskym správaním. Výskum bol realizovaný na súbore 214 respondentov (muži = 106; ženy = 108; priemerný vek = 40) zamestnaných v organizáciách rôzneho typu (domáca, nadnárodná, súkromná, štátna) na Slovensku. Použité metódy boli dotazníky: TCM - Three Component Model (Meyer, Allen, 2004), Úmysel zotrvať (Colorelli,1984), OCB - Organizational Citizenship Behavior (Podsakoff et al., 1990). Konfirmačná faktorová analýza nepodporila trojfaktorovú štruktúru organizačného záväzku, ale ako najvhodnejší sa potvrdil dvojfaktorový model pozostávajúci z afektívneho a normatívneho záväzku. Bola potvrdená špecifickosť vzťahov dvoch komponentov záväzku s pracovným správaním. Obe formy záväzku vykazovali významné vzťahy s úmyslom zotrvať v organizácii. Regresná analýza poukázala na predikčnú hodnotu afektívneho záväzku spolu s počtom odpracovaných rokov (R2 = 39,9 %) pre úmysel zotrvať. Boli zistené významné vzťahy organizačného občianskeho správania s afektívnym a normatívnym záväzkom. Regresný model naznačil závislosť organizačného občianstva od vysokej miery afektívneho záväzku a nízkej miery normatívneho záväzku (R2 = 22,5 %). Moderačná hierarchická analýza ukázala, že vzájomná interakcia afektívneho a normatívneho záväzku nemá významnú prediktívnu hodnotu ani pre úmysel zotrvať v organizácii ani pre OCB. Limity výskumu predstavuje najmä nereprezentatívnosť výskumného súboru ako aj použitie sebaposudzovacích metód.
Klíčová slova: organizačný záväzok, organizačné občianske správanie, úmysel zotrvať
Milica Schraggeová, Eva Rošková (2016). Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii. Československá psychologie, 60(1), 38-50.

Organizational commitment in relation with organizational citizenship behavior and intention to remain in organization
Objectives. The study is based on Meyer and Allen’s theoretical conception of organizational commitment. The aim of the study was to investigate the applicability of the three-factor structure of TCM – Three Component Model questionnaire and to verify the links between three dimensions of organizational commitment (affective, normative, continuance), selected demographic characteristics (age, family status, seniority, company size and type) and two types of work behavior: staying intention (focal behavior) and organizational citizenship behavior (discretionary behavior). Sample and methods. TCM – Three Component Model questionnaire (Meyer, Allen, 2004), Staying intention questionnaire (Colorelli, 1984), OCB – Organizational Citizenship Behavior questionnaire (Podsakoff et al. 1990). Research was conducted on the sample of 214 respondents (male = 106, females = 108; mean age = 40) employed in diverse types of organizations (local, international, private, public) in Slovakia. Results. Confirmatory factor analysis didn’t support three component model of organizational commitment but as most appropriate two factor model was identified, composed from affective and normative commitment. Significant positive relation was found between affective and normative commitment (r=0,61) what supported the previous findings of other authors (Meyer et al., 2002). Results supported the two organizational commitment’s specificity in relations to work behavior. Both forms of commitment showed significant relations with intention to stay. Organizational citizenship behavior was positively related to affective and normative commitment as well as to size of the organization. Regression analysis showed the predictive value of affective commitment and seniority for staying intention in organization (R2 = 39,9%) and the high level of affective and low level of normative commitment (R2 = 22,5%) for OCB. Moderated regression analysis has shown that the interaction between affective commitment and normative commitment was identified as significant predictor neither for intention to stay nor for OCB. Limitations of the study. The sample of the study did not represent country population. Data reported in presented study are based on self-report methods
Keywords: organizational commitment, organizational citizenship behavior, staying intention