Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Paradoxy psychologického zážitku komunity
V posledných desaťročiach možno pozorovať signifikantný nárast prác o interdisciplinárnom a medzinárodnom koncepte označovanom ako „zážitok komunity“. Dôvodom pre taký nárast záujmu o túto tému je, že na základe výskumu v rôznych typoch komunít je psychologický zážitok komunity asociovaný s veľkým množstvom pozitívnych dôsledkov na úrovni jednotlivca a komunity, ale aj spoločnosti všeobecne. Avšak napriek tomu, že psychologický zážitok komunity je nielen centrálnym konceptom komunitnej psychológie, ale aj aktuálne najčastejšie skúmaným konštruktom komunitnej psychológie, stále zostáva nedostatočne konceptualizovaný po teoretickej aj metodologickej stránke. Hlavným dôvodom toho sú paradoxy či akési protipóly spojené s poznávaním tohto fenoménu.Tieto paradoxy sú podrobne popísané a rozdelené do troch širších kategórii, v prvej z nich sú historické, po nich nasledujú paradoxy súvisiace so samotnou dynamikou komunity a v neposlednom rade tu zohrávajú dôležitú úlohu aj etické paradoxy zážitku komunity. (Článek je v anglickém jazyce).
Klíčová slova: psychologický zážitok komunity, komunita, paradox
Julia Halamová (2016). Paradoxy psychologického zážitku komunity . Československá psychologie, 60(1), 51-60.

Paradoxes of psychological sense of community
In recent decades, there has been a significantly increased interest in the interdisciplinary and international concept termed “sense of community”. The reason is that sense of community is associated with a large number of positive consequences on individuals and communities as well as society in general. Although the psychological sense of community is a central concept of community psychology as well as the most frequently studied construct of community psychology at this time, it still remains poorly conceptualized in a theoretical and methodological way. The main reason is because there are thought-provoking paradoxes connected with exploration of the phenomenon. These paradoxes are discussed in detail and classified into three broad categories: historical paradoxes; paradoxes related to dynamics of a community; and ethical paradoxes within the sense of community.
Keywords: psychological sense of community, community, paradox