Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Možnosti využití Tematicko-apercepčního testu při diagnostice sociální kognice u osob se schizofrenií
Cílem studie bylo zjistit, jaká je úroveň sociální kognice v pojetí SCORS a v pojetí ID u osob se schizofrenií, porovnat výsledky těchto skórovacích přístupů a posoudit jejich souvislost s vybranými faktory. Výzkumný soubor tvořilo 42 pacientů s paranoidní schizofrenií (31 mužů, 11 žen) ve věku 19-56 let. Bylo zadáno 10 tabulí Tematicko-apercepčního testu (TAT): 1, 2, 3BM, 4, 5, 6GF, 8BM, 10, 12M, 13MF. Autoři hodnotili 420 příběhů TAT v souladu s manuály SCORS a ID. Použili popisnou statistiku k prezentaci výsledků SCORS a ID a vypočítali Pearsonův korelační koeficient r a r2 jako ukazatel velikosti efektu ke zjištění souvislostí mezi těmito výsledky. Dále byl vypočítán Pearsonův korelační koeficient r a Studentovo t ke zjištění souvislostí výsledků SCORS a ID s vybranými demografickými faktory. Celkové hodnoty sociální kognice měřené pomocí konceptů SCORS a ID v příbězích TAT jsou nízké. Oba koncepty se částečně teoreticky překrývají a jejich výsledky spolu v některých dimenzích souvisejí. Jako důležitá proměnná, která souvisí s úrovní sociální kognice, se ukázala přítomnost a délka partnerského vztahu. Další proměnné, se kterými její úroveň souvisí, jsou věk a vzdělání. Mezi limity studie patří malý vzorek respondentů a skutečnost, že všichni účastníci byli v době výzkumu hospitalizovaní v psychiatrické nemocnici. Celkově jsou TAT a skórovací systémy SCORS a ID vhodnými nástroji k měření sociální kognice.
Klíčová slova: schizofrenie, sociální kognice, Tematicko-apercepční test (TAT), Social Cognition and Object Relations Scale (SCORS), interpersonální decentrace
Kristýna Hosáková, Martin Lečbych (2016). Možnosti využití Tematicko-apercepčního testu při diagnostice sociální kognice u osob se schizofrenií . Československá psychologie, 60(1), 71-81.

Possibilities of use of Thematic Apperception Test in diagnostics of social cognition in people with schizophrenia
Objectives. The purpose of this study was to describe levels of social cognition in people with schizophrenia according to two concepts: Social Cognition and Object Relations Scale (SCORS) and interpersonal decentering (ID), to compare the results of these scoring systems and to find their associations with selected factors. Sample and setting. The research sample included 42 hospitalized patients (31 males, 11 females) with paranoid schizophrenia aged 19- 56. For assessment of SCORS and ID, ten card of the Thematic Apperception Test (TAT): 1, 2, 3BM, 4, 5, 6GF, 8BM, 10, 12M, 13MF were used. 420 TAT stories were collected and scored according to the SCORS and ID manuals. Hypotheses. The main research questions were to determine the overall levels of social cognition by using SCORS and ID scoring systems, if there are any correlations between the scores and if the results are associated with selected demographic variables. Statistical analysis. Descriptive statistics for presentation SCORS and ID results were used and Pearson’s correlation coefficient r and effect size r2 were calculated to find associations between these results. Pearson’s correlation coefficient r and Student’st were used to determine associations between SCORS and ID results and selected demographic factors. Results. The overall levels of SCORS and ID in TAT stories were low. The results of both concepts correlated in several dimensions. The presence and length of a partnership are important factors associated with levels of social cognition. Other significant variables were age and education. TAT and SCORS and ID scoring systems can be recommended for measurement of social cogniton. Study limitation. The main limitation of the study is the size of research sample and the fact that all data were collected from participants hospitalised at a psychiatric hospital.
Keywords: schizophrenia, social cognition, Thematic Apperception Test (TAT), Social Cognition and Object Relations Scale (SCORS), interpersonal decentering