Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy
Porozumět vztahům mezi rodinou a školou předpokládá pochopení rozpornosti mezigeneračního přenosu (ochrana dítěte i světa). Historikové nám ukazují, jak významně souvisel vývoj rodiny až k rodině nukleární s rozšiřováním školní docházky a s jejími efekty. Rodina a škola se konstituovaly ve svých funkcích jako komplementární instituce. Tato komplementarita je v posledních desetiletích narušována a sociologické studie školsky neúspěšných žáků a jejich rodin ukázaly na řadu determinant komplikujících vztahy mezi nimi. Povaha rodinné normativity (Kohn) rodinného kódu (Bernstein), rodinného kapitálu (Bourdieu) představují činitele ovlivňující porozumění mezi rodinou a školou.
Psychologické studie rodiny potvrzují, že kognitivní struktury a schémata (Lautrey), rodinná paradigmata konstrukce reality (Reiss) mají významný dopad na koordinaci výchovných strategií rodičů s působením školy. Funkční interakce mezi oběma institucemi je tak výsledkem souhry složité sítě vlivů sociálních, kulturních, biografických i kognitivních.
Klíčová slova: transmise kultury, historie rodiny, rodinná normativita, výchovné strategie rodičů
Štech, Stanislav (1997). Vývoj poznatků o vztahu rodiny a školy. Československá psychologie, 41(6), 487-502.

Abstract not available.
Keywords: culture transmission, family history, family normativeness, parents´educational strategies