Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly
Cieľ. Cieľom štúdie je preskúmať mediačný efekt sebakontroly vo vzťahu medzi vnímaným vkladaním nádeje významných dospelých a celoživotnou prevalenciou užívania alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi. Súbor a metodiky. Súbor tvorilo 1298 žiakov základných škôl (53,3 % dievčat, M = 11,52, SD = 0,61). Premenné boli zisťované pomocou Self-control scale – skrátenej verzie, Resilience and Youth Development Module a dvoch samostatných položiek zisťujúcich celoživotnú prevalenciu užívania alkoholu a tabakových cigariet (dichotomizované: 0 = neužívali, 1 = užívali). Výskumná otázka. Je sebakontrola mediátorom vzťahu medzi vnímaným vkladaním nádeje významných dospelých a užívaním alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi? Štatistické analýzy. Dáta boli analyzované pomocou lineárnej a logistickej regresie a Sobelovho testu. Výsledky. Podľa výsledkov štúdie bolo vnímané vkladanie nádeje významných dospelých v prostredí domova, školy a v rámci komunity v pozitívnom vzťahu so sebakontrolou. Nižšia úroveň sebakontroly bola vo vzťahu s celoživotnou prevalenciou fajčenia tabakových cigariet. Sobelov test preukázal nepriamy mediačný efekt sebakontroly vo vzťahu medzi vnímaným vkladaním nádeje významných dospelých v prostredí školy a celoživotnou prevalenciou fajčenia tabakových cigariet (z = -2,85; p < 0,001). Limity. Medzi limity výskumu možno uviesť skutočnosť, že ide o prierezovú štúdiu, ako aj využitie dotazníkových metód.
Klíčová slova: sebakontrola, vkladanie nádeje zo strany dospelých, užívanie alkoholu, užívanie tabakových cigariet, dospievajúci
Marianna Berinšterová, Oľga Orosová, Michal Miovský (2016). Vkladanie nádeje významných dospelých a užívanie alkoholu a tabakových cigariet medzi dospievajúcimi: Mediačný efekt sebakontroly. Československá psychologie, 60(2), 106-119.

The perceived high expectation messaging from adults in relation to alcohol and tobacco use among early adolescents: The mediation ef fect of self-control
Goal. The goal of the study was to examine the mediating effect of self-control in the relation of perceived high expectation messaging from adults to the lifelong prevalence of alcohol and tobacco use among early adolescents. Sample and methods. The sample consisted of 1298 pupils of primary schools (53,3 % girls, M=11,52, SD=0,61). The variables were assessed by the means of Self-control scale – short version, Resilience and Youth Development Module and two separate items assessing the lifelong prevalence of alcohol and tobacco cigarettes use (dichotomized: 0 = did not use, 1 = used). Hypothesis. Is self-control a mediator in the relation of perceived high expectation messaging from adults to alcohol and tobacco cigarettes use among adolescents? Statistical analyses. Data were analyzed by the means of linear and logistic regressions and Sobel test. Results. According to the results, the perceived high expectation messaging from adults at home, at school, and in the community was in positive relation to self-control. The lower level of self-control was in the relation to lifelong prevalence of smoking tobacco cigarettes. The Sobel test showed a non-direct mediating effect of self-control in the relation of perceived high expectation messaging from adults at school to the lifelong prevalence of smoking tobacco cigarettes (z = -2.85; p<0.001). Limits. The study is a transversal study. Next limit represents the use of questionnaire methods.
Keywords: self-control, high expectation messaging from adults, alcohol use, tobacco cigarette use, adolescents