Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS-CZ)
Cíle. Cílem této studie bylo vytvořit a validizovat českou verzi Škály soucitu se sebou (SCS- -CZ) a prověřit její psychometrické vlastnosti. Soubor a procedura. Autoři vyšetřili tři samostatné soubory respondentů. V prvním šetření byla SCS nejprve s využitím postupu zpětného překladu přeložena do češtiny a následně byla administrována prostřednictvím webového rozhraní. 5368 respondentů (soubor 1) vyplnilo SCS-CZ, dvě subškály DPAV, RSES, SWLS a Škálu k měření intenzity neklinického narcismu. Ve druhém šetření vyplnilo 415 respondentů (soubor 2) SCS-CZ, BDI-II, STAI X-2 a UPSRS. Ve třetím šetření vyplnilo 58 respondentů (soubor 3) SCS-CZ dvakrát v rozmezí tří týdnů. Statistická analýza. S využitím programů IBM SPSS Statistics-22 a Amos-23 byly provedeny výpočty deskriptivní statistiky, Cronbachových koeficientů alfa, Pearsonových korelačních koeficientů, test-retestové reliability a konfirmační faktorové analýzy. Výsledky. Po vyřazení šesti položek potvrdila konfirmační faktorová analýza (soubor 1) šestifaktorovou strukturu SCS-CZ (SRMR = 0,045, RMSEA = 0,059, CFI = 0,929, GFI = 0,942, TLI = 0,913). Potvrzen byl následně i model s jedním společným faktorem vyššího řádu. Hodnoty Cronbachových koeficientů alfa byly u SCS- -CZ a jednotlivých subškál následující: SCS-CZ (α = 0,89), laskavost k sobě (α = 0,86), sebeodsuzování (α = 0,67), lidská sounáležitost (α = 0,75), izolace (α = 0,78), všímavost (α = 0,65), přílišné ztotožnění (α = 0,69). Podle očekávání byly v šetření 1 a 2 zjištěny významné pozitivní korelace SCS-CZ s dotazníky všímavosti, sebeúcty, životní spokojenosti a sebepřijetí a významné negativní korelace s dotazníky neklinického narcismu, deprese a úzkostnosti. Třetí šetření ukázalo test–retestovou reliabilitu SCS-CZ 0,90. Omezení studie. Tato studie využila k odhadu validity výlučně sebeposuzovací dotazníky. Autoři doporučují v budoucích studiích využít také rozhovory, jakož i klinické soubory nebo soubory meditujících.
Klíčová slova: soucit se sebou, psychometrické vlastnosti, všímavost, narcismus, sebepřijetí
Jan Benda, Anna Reichová (2016). Psychometrické charakteristiky české verze Self-Compassion Scale (SCS-CZ). Československá psychologie, 60(2), 120-136.

Psychometric characteristics of the Czech version of the Self-Compassion Scale (SCS-CZ)
Objectives. The purpose of the study was to develop and validate a Czech version of the Self- Compassion Scale (SCS-CZ) and to examine its psychometric properties. Sample and setting. Three separate Czech samples were used. In Survey 1, the SCS was translated into Czech with a back-translation procedure and then administered through an on-line survey. 5368 participants (sample 1) completed the SCS-CZ, two subscales of the FFMQ, the RSES, the SWLS and a scale measuring the intensity of non-clinical narcissism. In Survey 2, 415 participants (sample 2) completed the SCS-CZ, the BDI-II, the STAI X-2 and the UPSRS. In Survey 3, 58 participants (sample 3) completed the SCS-CZ two times with the time interval of three weeks. Statistical analysis. Using IBM SPSS Statistics- 22 and Amos-23, calculations of descriptive statistics, Cronbach’s alpha, Pearson correlation coefficients, test-retest analysis and confirmatory factor analysis were performed. Results. The confirmatory factor analysis (sample 1) confirmed the six-factor structure of SCS-CZ after elimination of six items (SRMR=0.045, RMSEA=0.059, CFI=0.929, GFI=0.942, TLI=0.913). A single higherorder factor model was then also confirmed. The Cronbach’s alpha coefficients for total SCS-CZ and subscales were as follows: SCS-CZ (α=0,89), self-kindness (α=0,86), self-judgment (α=0,67), common humanity (α=0,75), isolation (α=0,78), mindfulness (α=0,65) and over-identification (α=0,69). As expected, in Survey 1 and 2, the SCS-CZ exhibited a significant positive correlation to measures of mindfulness, self-esteem, life satisfaction and self-acceptance and a significant negative correlation to measures of non-clinical narcissism, depression and trait anxiety. In Survey 3, the SCS-CZ showed a test-retest reliability of 0.90. Study limitation. This study relied exclusively on self-report measures in order to assess validity. The authors recommend the use of interviews as well as clinical or meditator samples in future studies.
Keywords: self-compassion, psychometric properties, mindfulness, narcissism, self-acceptance