Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální problémy
Globálně probíhající transformace vysokého školství přinesla v organizační psychologii zvýšený zájem o výzkum kvality pracovního prostředí a pracovní spokojenosti akademických pracovníků. Relevantním faktorem ovlivňujícím práci akademiků je leadership, kterému se ovšem v tomto kontextu dostalo poměrně malé pozornosti. To je v kontrastu s velkou pozorností věnovanou leadershipu v privátním sektoru. Cíle této studie jsou 1) poskytnout systematický přehled výzkumu v oblasti leadershipu se zaměřením na oblast terciárního vzdělávání 2) identifikovat výzkumnou agendu v této oblasti. Autorky předkládají stručný přehled hlavních přístupů ke studiu leadershipu, představují konkrétní realizované studie a následně formulují závěry pro budoucí výzkum leadershipu v akademickém prostředí. Klíčovými tématy jsou porozumění akademickému leadershipu mezi leadery a členy týmů, což zahrnuje i neformální leadership, vztah mezi kvalitou vedení ze strany akademického managementu a vlivem na well- -being akademiků a role seniorních akademiků v rozvoji kvalitního leadershipu.
Klíčová slova: leadership, vysoké školství, akademické vládnutí, pracovní prostředí, psychologie organizace a práce
Kateřina Machovcová, Kateřina Zábrodská (2016). Vedení akademických pracovníků: teoretické přístupy a aktuální problémy. Československá psychologie, 60(2), 137-152.

Academic leadership: Theoretical approaches and current issues
Due to recent global transformation of higher education, organizational researchers have increasingly begun to explore the quality of work environment in higher education institutions and faculty job satisfaction. One of the relevant factors with strong impact on academic work is academic leadership which, however, have so far received only limited attention. This is in contrast to a considerable interest in leadership in a private sector. In order to address this gap, the aims of this study are: 1) to provide a systematic research review of current research on leadership with a specific focus on higher education and 2) to identify a research agenda for future research in the area. The article provides comprehensive overview of main approaches to the study of leadership, presents relevant research findings, and formulates conclusions for further study of academic leadership. The key agenda for further research includes the understanding of leadership among academic leaders and team members, including non-formal leadership, relationship between the quality of leadership and well-being of academic staff, and the role of senior faculty in promoting high quality leadership.
Keywords: leadership, higher education, academic governance, work environment, organizational psychology