Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace
Mužská homosexuální orientace bývá často spojována s problematikou genderové nonkonformity. Článek poukazuje na vývoj měřících nástrojů maskulinity-femininity a shrnuje dosavadní výzkumy zaměřené na vztah genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace. Zároveň se snaží poukázat na nejednoznačnost výsledků a zejména na systematické přehlížení pohlavně typických homosexuálních jedinců. Cílem tohoto kritického přehledu je nastínit nový model vztahu mezi sexuální orientací a genderovou nonkonformitou a poukázat na skutečnost existence jak genderově nonkonformních, tak genderově konformních homosexuálních mužů, což je klíčové téma pro další psychologický i biologický výzkum, případně i pro klinickou praxi týkající se sexuální orientace.
Klíčová slova: genderová nonkonformita; pohlavní atypičnost; sexuální orientace
Klára Bártová, Zuzana Štěrbová, Jaroslava Varella Valentová (2016). Souvislost genderové nonkonformity a mužské homosexuální orientace. Československá psychologie, 60(2), 153-168.

The link between gender non-conformity and men homosexual orientation
Male sexual orientation is commonly associated with gender non-conformity, in other words homosexual men show, on average, more feminine characteristics compared to heterosexual men. This article reviews the development of tools for measuring masculinity-femininity, and summarizes the research on the association between gender non-conformity and male homosexual orientation. Importantly, we show that results of many studies are ambiguous, showing that the link between sexual orientation and gender non-conformity is more complex than it might look. We show that despite homosexual men being on average more feminine than heterosexual men, sexual orientation and gender non-conformity are two independent phenomena, and gender conforming homosexual individuals have been systematically overlooked in the current psychological research. The future research on sexual orientation should take into account both the masculine and feminine sub-type of homosexual men, or control for gender non-conformity. Thus, different sub-types of homosexual men won‘t be studied as a homogenous group. The aim of this critical review is to outline a new model of the relationship between sexual orientation and gender non-conformity, and demonstrate the existence of both gender conforming and nonconforming homosexual men, a topic crucial for future psychological and biological empirical research, and also for clinical psychology.
Keywords: gender non-conformity, gender atypicality, sexual orientation