Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat
V několika posledních dekádách došlo k výraznému nárůstu počtu dvojčat a vícerčat. Výchova více než jednoho dítěte současně přitom představuje pro rodiče specifickou výchovnou situaci. Cílem studie je sumarizovat současný stav poznatků o odlišnostech vývoje dětí z vícečetných těhotenství v kontextu utváření citové vazby. Bowlbyho teorie citové vazby se ukázala být nosným teoretickým rámcem pro posouzení povahy vztahu mezi matkou a dítětem a pozdějšího sociálního a emočního přizpůsobení dítěte. Již Bowlby upozorňoval, že přirozený vzorec komunikace mezi matkou a dítětem je dyadický, rodiče vícerčat jsou však nuceni se ve vztahu k dětem přizpůsobit vícečetné vztahové situaci. Výzkumy vycházející z teorie citové vazby obecně považují za nejdůležitější determinantu jistoty dětské citové vazby senzitivitu matky (sdílené prostředí). V průběhu posledního desetiletí bylo prokázáno, že původní koncept senzitivity ztratil své výlučné postavení a měl by být nahrazen multidimenzionálním přístupem k předpokladům rodičovství. Studie rovněž reflektuje skutečnost, že teorie citové vazby nedokázala uspokojivě vysvětlit, proč děti vyrůstající ve stejném rodinném prostředí mají k rodičům odlišnou citovou vazbu (nesdílené prostředí). Zmíněny jsou také náměty na budoucí výzkumné směřování v této oblasti.
Klíčová slova: citová vazba, vícerčata, senzitivita matky, sdílené prostředí, nesdílené prostředí
Martina Beránková, Lenka Lacinová (2016). Specifika raného vývoje citové vazby u dvojčat a vícerčat. Československá psychologie, 60(2), 169-184.

The specifics of early attachment development in twins and multiplets
The number of multiple-birth families has increased dramatically in the last several decades. Raising more than one infant of the same age presents unique challenges to parents especially because communication patterns between mother and infant are dyadic in nature. The purpose of this study is to summarize the actual state of art in attachment development of multiple-birth children. Bowlby’s attachment theory has been suggested as a valuable theoretical framework for guiding investigations into the nature of the parent-child relationship and later social and emotional adjustment of the child. In attachment research, maternal sensitivity is generally regarded as the single most important determinant of infant attachment security (shared environment). In research during the last decade it was confirmed that the original concept of sensitivity has lost its privileged position and should be replaced by multidimensional approach of parenting antecedents. Attachment theory has failed to explain explicitly how children within the same family may have different attachment relationships to the same parent (nonshared enviroment). Some suggestions concerning the future research in this field are also mentioned.
Keywords: attachment, multiple-birth infants, maternal sensitivity, shared environment, nonshared environment