Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Jak snižovat předsudky? Teorie meziskupinového kontaktu
Za nejúčinnější způsob snižování předsudků je v sociální psychologii považován kontakt s lidmi ze skupin, vůči nimž předsudky panují. Studie shrnuje současný stav poznání v rámci teorie meziskupinového kontaktu. Autorky se zabývají tzv. přímým kontaktem mezi lidmi s různou skupinovou příslušností, tj. osobním setkáním tváří v tvář. Pokračují objasněním procesů, prostřednictvím kterých kontakt na postoje působí (tzv. mediátorů), a podmínek, za kterých kontakt na postoje působí (tzv. moderátorů). Vliv přímých zkušeností s lidmi z určité skupiny na postoje k této skupině je označován jako primární přenos kontaktu. Ve společnosti jsou však kontaktu mezi lidmi z různých skupin kladeny jak formální, tak neformální překážky. Sekundární přenos kontaktu označuje vliv kontaktu s příslušníky jedné nečlenské skupiny nejen na postoje k dané nečlenské skupině (tj. primární přenos), ale i na postoje k jiným nečlenským skupinám, s jejichž členy kontakt neprobíhá. Kromě sekundárního přenosu kontaktu lze u lidí, kteří nemají možnost setkávat se s příslušníky segregovaných nečlenských skupin tváří v tvář, uplatnit nepřímý meziskupinový kontakt. K nepřímým formám meziskupinového kontaktu patří a) rozšířený kontakt: vědomí, že příslušník vlastní členské skupiny má blízký kontakt s příslušníky nečlenské skupiny, b) pozorovaný kontakt: pozorování interakcí mezi příslušníkem vlastní členské skupiny a příslušníkem nečlenské skupiny a c) představovaný kontakt: mentální simulace kontaktu s příslušníkem nečlenské skupiny. Východiska teorie meziskupinového kontaktu mohou být použita při intervencích směřujících ke zlepšování vztahů mezi lidmi s různou skupinovou příslušností, jejichž počet v současné multikulturní společnosti narůstá.
Klíčová slova: meziskupinový kontakt, nepřímý meziskupinový kontakt, předsudky, meziskupinové postoje, primární přenos kontaktu, sekundární přenos kontaktu
Sylvie Graf, Stanislava Kováčová (2016). Jak snižovat předsudky? Teorie meziskupinového kontaktu. Československá psychologie, 60(2), 185-196.

How to reduce prejudice? Intergroup contact theory
Intergroup contact is considered one of the most effective ways to reduce prejudice. The review summarizes current developments in intergroup contact theory. The authors first focus on direct contact between people with different group membership (i.e., face-to-face encounters). They explain processes underlying the link between contact and prejudice (i.e., mediators) and conditions that enhance the effect of contact on prejudice (i.e., moderators). The effect of direct experiences with members of a certain social group on attitudes towards this group is called the primary transfer effect of intergroup contact. In society, formal and informal obstacles hinder encounters between people from different groups. Secondary transfer effect of intergroup contact describes the effect of contact with members of one group not only on attitudes towards this very group (i.e., primary transfer of contact) but also to other, not encountered, outgroups. Except for secondary transfer of contact, indirect intergroup contact can be employed to reduce prejudice in people with limited opportunities for face-to-face encounters with outgroup members. Indirect intergroup contact subsumes: a) extended contact: awareness that ingroup members have a close relationship with an outgroup member; b) vicarious contact: observing interactions between ingroup and outgroup members; c) imagined contact: mental simulation of contact with outgroup members. Intergroup contact theory can be employed in interventions aimed at ameliorating relations between different groups in nowadays diverse societies.
Keywords: intergroup contact, indirect intergroup contact, prejudice, intergroup attitudes, primary transfer effect of intergroup contact, secondary transfer effect of intergroup contact