Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála
Cílem studie je explorace specifických strachů v období vynořující se dospělosti. Dílčím cílem je prověřit, zda kombinace škál FSS-II a FSSCII obsahově dostatečně pokrývá i aktuálně prožívané strachy v období vynořující se dospělosti prostřednictvím porovnání výsledků z volně generovaných výpovědí s výsledky získanými užitím sebeposuzovací škály. Hypotézy. Byl stanoven předpoklad, že mladí lidé budou mezi subjektivně zažívanými strachy uvádět strachy související s hledáním kariéry, intimního vztahu a strachy spojené s ohrožením smyslu života a seberealizace. Dalším předpokladem bylo, že volné výpovědi budou obsahovat strachy, které stávající kombinace škál nezahrnuje. Metoda. Internetově založené studie se zúčastnilo 642 respondentů, 162 mužů a 480 žen ve věku mezi 20 a 29 roky. Ve studii byly kombinovány dvě metody sběru dat – sebeposuzovací škály (kombinace škál FSSC-II a FSS-II) a volná výpověď. Výsledky a závěry. Z volných výpovědí bylo vytvořeno 16 kategorií mapujících obsahovou formu strachu. Obecné kategorie byly převedeny do dichotomické podoby. Bylo uvedeno deset nejintenzivnějších strachů v rámci sebeposuzovací škály. Položky v rámci škál byly na základě svého obsahu přiřazeny do obecných kategorií, 210 / Předběžná sdělení vzešlých z kategorizace volných výpovědí. Na základě výsledků lze popsat strachy typické pro období vynořující se dospělosti. Jedná se zejména o strachy školní, strachy spojené se selháním, strachy o blízké, strachy spojené se zaměstnáním, strachy ze smrti, partnerské strachy, strachy z odmítnutí druhými lidmi, generalizované strachy a strachy z neznámého. Strachy, které byly detekovány prostřednictvím volných výpovědí, jsou obsahově specifické a zahrnují vlivy vnějšího prostředí a sociální kontext. Sebeposuzovací škála se pro dané vývojové období ukázala spíše jako obsahově nedostačující. Bylo by vhodné ji modifikovat, aby lépe reflektovala vývojové období mladé dospělosti. Limity. Limitem studie bylo složení výzkumného souboru. Jednalo se o internetový soubor složený převážně ze studentů (80 %) a žen (74 %), což mohlo přispět například k vysokému zastoupení kategorie školních strachů v rámci studie.
Klíčová slova: specifické strachy, vynořující se dospělost, sebeposuzovací škála, volně generovaná výpověď
Anežka Volková, Lenka Lacinová, Radka Neužilová Michalčáková, Pavla Dušková (2016). Čeho se dnes mladí lidé bojí? Volně generované výpovědi o strachu vs. sebeposuzovací škála. Československá psychologie, 60(2), 197-210.

What do young people fear today? Free-response method vs. self-report scale
Objectives. The study aims at exploring specific fears in the emerging adulthood period. Partial objective is to examine suitability of two selfrating scale-instruments FSSC-II and FSS-II used in combination for respondents in the period of emerging adulthood. Hypotheses. It can be assumed that young people have subjectively perceived fears associated with finding a career, intimate relationship and self-realization. It can be assumed that openended answers include fears that the current combination of scales does not. Method. The total sample (internet based) size and gender structure: 642 respondents (162 males, 480 females). The sample age ranged between 20 and 29 years. The study combines two methods of data collection: self-rating scales (combination of FSSC-II and FSS-II) and openended questions on fears. Results and conclusions.The open-ended answers were categorized into 16 general categories. The order of ten most intense fears from self-rating scale was presented. Items within scales were based on its contents assigned to general categories, from open-ended answers. Based on the results, it is possible to describe some most specific fears typical for the period of emerging adulthood. These include school fears, fears of failure, fears for close ones, employment related fears, death related fears, partnership fears and next. The fears identified through open-ended answers appear to be content-specific and include also effects of the social contexts. The self-rating scales applied in the survey has proved to be insufficient. Limits. The study impact is limited by sample structure. The fact that the sample was over-represented by students (80%) and women (70%) might have contributed to higher proportion of school fears in this study.
Keywords: specific fears, emerging adulthood, self-report scale, free-response method