Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Teória obrazov v súčasnej politickej psychológii
Cieľom textu je predstaviť v česko-slovenskej psychológii relatívne neznámu medzinárodnú teóriu obrazov, ktorá sa v politickej psychológii používa najmä na skúmanie stereotypov na medzinárodnej úrovni. Text argumentuje, že teória obrazov ponúka integrujúci rámec pre výskum obsahu medziskupinových stereotypov na medzinárodnej úrovni, zasadený do politického a kultúrneho kontextu. Prvá časť textu približuje východiská teórie a predstavuje syntetizujúcu definíciu piatich hlavných obrazov – nepriateľ, spojenec, barbar, imperialista a závislý – vytvorenú na základe kritickej analýzy existujúcej literatúry. Druhá časť analyzuje možnosti a najmä obmedzenia teórie, predovšetkým pokiaľ ide o operacionalizáciu obrazov a použitie teórie mimo kontextu medzinárodných vzťahov. Tretia sekcia sa venuje perspektívam ďalšieho výskumu a praktickým implikáciám teórie obrazov, hlavne v oblastiach politickej komunikácie, riešenia medzinárodných konfliktov a kríz, či medzietnických vzťahov.
Klíčová slova: medzinárodná teória obrazov, stereotypy, politická psychológia, medziskupinové vzťahy, EÚ, utečenci
Barbora Lášticová, Matúš Mišík (2016). Teória obrazov v súčasnej politickej psychológii. Československá psychologie, 60(2), 211-224.

Image theory in contemporary political psychology
The aim of this paper is to present international image theory (IIT) that is unknown in Czech and Slovak psychology. This theory is used in political psychology to investigate intergroup stereotypes in the international arena. It is argued that the IIT provides an integrative framework for stereotype content research in the international arena, anchored in particular political and cultural context. The first part of the paper presents the historical background of the theory and offers a synthetic definition of five main images – enemy, ally, barbarian, imperialist and dependent – based on critical analysis of existing literature. The second part focuses on image theory limitations, especially as far as the operationalization of images and the theory use outside of the context of international relations are concerned. The third part outlines perspectives for further research and practical implications of image theory, mainly for political communication, international conflicts and crises resolution and relations between ethnic groups.
Keywords: international image theory, stereotypes, political psychology, intergroup relations, EU, refugees