Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumná studie
Čítanie a alexia u slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou chorobou
Ciel. Cieľom výskumnej štúdie bolo analyzovať výkony v úlohách čítania slov a pseudoslov u pacientov s demenciou pri Alzheimerovej chorobe (ACH) a opísať syndrómy alexie u týchto pacientov. Výskumom chceli autori overiť platnosť silnej verzie hypotézy o hĺbke ortografie pri čítaní. Súbor. Úlohami čítania slov a pseudoslov bolo vyšetrených 75 pacientov diagnostikovaných demenciou pri ACH rôzneho stupňa: ľahký (32), stredný (31) a ťažký stupeň (12). Kontrolnú skupinu tvorilo 80 intaktných osôb bez kognitívneho deficitu v rovnakom vekovom pásme. Hypotéza. S narastajúcim stupňom ACH klesá výkon v úlohách čítania. Autori predpokladali, že vo výkone sa objaví vplyv lexikality (lepšie čítanie reálnych slov ako pseudoslov) a u pacientov s demenciou pri ACH pri poruchách čítania bude dominovať fonologická alexia. Štatistická analýza. Shapiro-Wilkovým testom bolo overované rozloženie dát výskumnej vzorky. Výkony skupiny pacientov s rôznym stupňom Alzheimerovej choroby boli porovnavané neparametrickou Tukeyho HSD metódou. Na porovnanie výkonu čítania medzi skupinami (norma vs. klinická skupina) a medzi typmi stimulu (slová vs. pseudoslová) v obidvoch skupinách autori použili neparametrický Mann-Whitneyho U-test pre dva nezávislé výbery na hladine významnosti α = 0,05. Porovnanie veľkosti vplyvu lexikality medzi normou a klinickou skupinou bolo realizované neparametrickým Mann- -Whitneyho U-testom a na porovnanie veľkosti vplyvu lexikality medzi tromi skupinami pacientov s ACH bol použitý neparametrický Kruskalov-Wallisov test. Výsledky. Pacienti s ACH majú v porovnaní Výzkumné studie / 251 s kognitívne intaktnou populáciou signifikantne horší výkon v hlasitom čítaní slov (U = 2080; p ˂ 0,0001) i pseudoslov (U = 1966; p ˂ 0,0001). Vo výkone pacientov s ACH sa preukázal vplyv lexikality a dominoval profil fonologickej alexie, čo sú evidentné argumenty na zamietnutie silnej verzie hypotézy o hĺbke ortografie. Limity štúdie. Vzhľadom na špecifiká slovenského jazyka nebola možnosť použiť slová s nepravidelnou ortografiou, a tak identifikovať syndróm povrchovej alexie. Vo výskume nebol meraný reakčný čas pri čítaní, čo by umožnilo lepšiu identifikáciu vplyvu lexikality v norme aj v patológii.
Klíčová slova: čítanie, alexia, transparentný jazyk, hypotéza o hĺbke ortografie, demencia pri Alzheimerovej chorobe
Júlia Čunderlíková, Jana Marková, Mária Králová, Zsolt Cséfalvay (2016). Čítanie a alexia u slovensky hovoriacich pacientov s Alzheimerovou chorobou. Československá psychologie, 60(3), 239-251.

Reading and alexia in patients with Alzheimer,s disease
Aim. The aim of the study was to analyze performance on tasks of reading words and pseudowords in patients with Alzheimer’s disease (AD) and to describe syndromes of alexia in these patients. The purpose of the research was to verify the validity of the strong version of the Orthographic Depth Hypothesis in reading. Sample. Utilizing tasks of reading words and pseudowords, 75 patients diagnosed with dementia in AD of various degrees: mild (32), moderate (31) and severe stage (12) were examined. The control group consisted of 80 individuals without cognitive deficit in the same age range. Hypothesis. With increasing severity level of AD, there is declining performance in reading tasks. The authors expected that performance will be characterized by lexicality effect (better reading of real words than pseudowords) and that phonological alexia will predominate in patients with dementia of AD. Statistical analysis. The Shapiro-Wilk test verified non-normal distribution of the survey sample data. The performance of patients with various degrees of Alzheimer’s disease was compared to each other by nonparametric Tukey HSD method. To compare the performance between groups (control vs. clinical group) and between types of stimulus (words vs. pseudowords) in both groups, the nonparametric Mann- Whitney U-test for two independent samples at significance level of α = 0.05 was used. The comparison of the magnitude of lexicality effect between the control and clinical group was conducted by use of the nonparametric Mann-Whitney U-test. Lastly, to compare the magnitude of the lexicality effect among the three groups of patients with AD, the nonparametric Kruskal- Wallis test was used. Results. Compared to the control group, patients with AD have significantly worse performance in oral reading of words (U=2080; p˂0.0001) and pseudowords (U=1966; p˂0.0001). In the performance of patients with AD, there was an observed lexicality effect and a dominant profile of phonological alexia. These results provide evidence to reject the strong version of the Orthographic Depth Hypothesis. Limits of the study. Due to the specifics of Slovak language, there was no possibility to use words with irregular orthography and thus identify the syndrome of surface alexia. In this study, reaction time while reading has not been measured which could have allowed for better identification of the lexicality effect in the control group and clinical group.
Keywords: reading, alexia, transparent language, Orthographic Depth Hypothesis, dementia in Alzheimer´s disease