Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumná studie
Štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností u detí s narušeným vývinom reči predškolského veku
Ciele. Štúdia prináša analýzu štruktúry schopností u slovensky hovoriacich detí s narušeným vývinom reči (NVR) predškolského veku. Jedná sa o výskum, ktorý zachytáva vývinové charakteristiky dvomi meraniami. Štúdia overuje platnosť modelu a viacerých klasifikácií, podľa ktorých fonologický deficit sa môže, ale nemusí vyskytovať v obraze NVR (Rapin, Allen, 1988; Conti-Ramsden et al., 1997; Catts et al., 2005; Ramus et al., 2013). Súbor a metóda. Výskumný súbor tvorilo v prvom testovaní 61 detí s NVR (priem. vek 63,51 mes.) a kontrolnú skupinu 51 detí (priem. vek 62,59 mes.). V druhom testovaní bolo do skupiny detí s NVR zaradených 72 detí (priem. vek 74,41 mes.) a do kontrolnej skupiny 48 detí (priem. vek 73,21 mes.). Deti boli vyšetrené súborom testov, ktoré mapujú jazykovo-kognitívne a gramotnostné schopnosti. Štatistická analýza pozostávala z aplikácie konfirmačnej faktorovej analýzy (CFA). Výsledky. V štruktúre schopností detí s NVR sa pomocou CFA potvrdili štyri relatívne samostatné oblasti jazykovo-kognitívnych schopností: fonologicko-pamäťový, gramotnostný, RAN a gramatický faktor. Model vykazuje v počte a štruktúre faktorov stabilitu v čase. Vývinovú zmenu možno charakterizovať ako väčšie vzájomné prepojenie schopností. Z výsledkov tiež vyplýva, že existuje skupina detí s morfo-syntaktickými deficitmi bez fonologických ťažkostí, čo korešponduje s východiskovým modelom. Obmedzenia. V súlade s efektom „iluzórneho vyliečenia“ (Scarborough, Dobrich, 1990) aj vzhľadom na logopedickú terapiu treba zvážiť, či druhé testovanie bolo dostatočne senzitívne na odhalenie fonologických ťažkostí u niektorých detí.
Klíčová slova: narušený vývin reči, štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností, fonologické ťažkosti, CFA
Ivana Miklošová, Marína Mikulajová, Martin Jakubek (2016). Štruktúra jazykovo-kognitívnych schopností u detí s narušeným vývinom reči predškolského veku. Československá psychologie, 60(3), 252-265.

The structure of language-cognitive abilities in children with specific language impairment in pre-school age
Objectives. The study brings an analyse of the skills structure in children with specific language impairment (SLI) in pre-school age. The research captures developmental characteristics by two measurements. The study verified validity of the model and the classifications according to which phonological deficit may or not to be present in symptoms of SLI (Rapin, Allen, 1988; Conti-Ramsden et al., 1997; Catts et al., 2005, Ramus et al., 2013). Sample and setting. The research sample consisted of 61 children with SLI (average age 63,51 months) and a control group of 51 typically developing children (average age 62,59 months) in the first testing period, and 72 children with SLI (average age 74,41 months) and a control group of 48 typically developing children (average age 73,21 months) in the second testing period. The children were examined by a set of tests which map the language-cognitive and literacy skills. The statistical analysis consisted of application of confirmatory factor analysis (CFA). Results. Four relatively independent groups of language-cognitive skills were confirmed: phonological memory, literacy, RAN and grammar factor, by the means of CFA in the structure of abilities of children with SLI. The model manifests stability over time according to number and structure of factors. Developmental change can be characterized as a higher interconnection of skills with age. The results reveal a group of children with morpho-syntactic deficits without fonological difficulties, what corresponds to the source model. Study limitation. In accordance with the effect of „illusory recovery” (Scarborough, Dobrich, 1990) and concerning the speech and language therapy, it is necessary to consider if the second testing was sensitive enough to detect phonological difficulties in some children.
Keywords: specific language impairment, language-cognitive skills structure, fonological difficulties, CFA