Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Faktorová validita a reliabilita slovenskej verzie FACES IV u adolescentov
Cieľ. Cieľom predkladanej štúdie bolo overenie faktorovej štruktúry a reliability slovenskej verzie Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale na súbore adolescentov. Sebavýpoveďová metodika FACES IV, ktorá vychádza z revidovanej teoretickej koncepcie kruhového modelu D. Olsona (2010, 2011), meria dve dimenzie rodinného fungovania: kohéziu a adaptabilitu, na ich vyváženej (škály vyvážená kohézia a vyvážená adaptabilita) a nevyváženej úrovni (prepletená a odcudzená kohézia, rigidná a chaotická adaptabilita). Súbor a procedúra. Reliabilita bola overovaná na súbore 1185 adolescentov, s priemerným vekom 18,33 roka. Faktorová validita bola v rámci cross-validizácie overená na dvoch náhodne rozdelených podsúboroch (n1 = 842; M1 vek = 18,20; n2 = 343; M2 vek = 18,65). Štatistická analýza. Faktorová štruktúra dotazníka bola overovaná pomocou konfirmačnej faktorovej analýzy (ML), reliabilita prostredníctvom výpočtu Cronbachovho koeficientu alfa a koreláciou meraní s 4-týždňovým opakovaným odstupom. Výsledky. Výsledky nepreukázali prijateľnú zhodu pôvodného 6-faktorového modelu ani alternatívneho 5-faktorového modelu s dátami, ako najvhodnejší sa ukázal modifikovaný 6-faktorový model, v ktorom boli pridané korelované reziduály štyroch dvojíc položiek v škálach prepletená kohézia, rigidná a chaotická adaptabilita. Reliabilita FACES IV sa ukázala ako dobrá. Limity štúdie. Faktorová štruktúra a reliabilita bola overená len na neklinickom súbore adolescentov, zistenia je potrebné overiť na ďalších častiach populácie.
Klíčová slova: Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV, rodinný systém, faktorová validita, reliabilita, konfirmačná faktorová analýza
Gabriela Šeboková, Erika Jurišová, Marta Popelková, Jana Uhláriková, Marta Zaťková (2016). Faktorová validita a reliabilita slovenskej verzie FACES IV u adolescentov. Československá psychologie, 60(3), 278-289.

Factorial validity and reliability of the Slovak version of the F ACES IV in adolescents
Objectives. The aim of the study was to verify factor structure and reliability of the Slovak version of questionnaire Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale (FACES IV) in a sample of adolescents. Self-report questionnaire FACES IV is grounded in revised Circumplex theory of family functioning of D. Olson (2010, 2011) and measures two dimensions of family functioning: cohesion and adaptability on balanced level and on unbalanced level – positive (enmeshed, rigid) and negative (disengaged, chaotic). Sample and settings. Reliability was evaluated within the sample of 1185 adolescents, with mean age 18.33. As a part of cross-validation, factor validity was tested in two samples, randomly dividing the whole sample (n1=842; M1 age =18.20; n2=343; M2 age =18.65). Statistical analysis. The factor structure of FACES IV was examined via confirmatory factor analysis (ML). As a part of testing reliability of the scales, Cronbach,s coefficients alpha and test-retest correlation coefficient (within an interval of 4 weeks) were computed. Results. It has been shown that 6-factor structure reported by the author and alternative 5-factor model did not fit data well. Results indicated that the modified 6-factor structure, where 4 correlated residuals in enmeshed, rigid and chaotic scale were added, represents the most plausible/ appropriate factor solution in two Slovak samples of adolescents. Study limitation. The findings of factor structure and reliability of FACES IV are limited to a nonclinical sample of adolescents.
Keywords: Family Adaptability and Cohesion Evaluation Scale IV, family system, factor validity, reliability, confirmatory factor analysis