Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Diskuse
Všímavosť ako metóda rozvoja racionality?
Iracionalita je do značnej miery podmienená procesmi, ktoré by sa dali označiť za automatické. To znamená, že ovplyvňujú rozhodovanie a uvažovanie bez nášho vedomia. Výskumníci však už preukázali, že mnohé z týchto neuvedomených kognitívnych zaujatostí možno dostať pod vedomú kontrolu, teda je možné nahradiť heuristické reakcie deliberatívnymi. Autor sa domnieva, že rozvoj všímavosti môže predstavovať jednu z možných metód na pozitívne ovplyvnenie racionality. Autor v štúdii prezentuje výsledky nedávnych štúdií v snahe o inter- -disciplinárne zhrnutie a prepojenie doterajších poznatkov. Všímavosť podľa autora môže pomôcť jednotlivcom dostať do vedomia rôzne dosiaľ neuvedomené mentálne procesy a tým znížiť ich vplyv. To by sa malo diať prostredníctvom neverbálnej metakognitívnej reflexie. Autor prezentuje domnienku, že so všímavosťou spojené nesúdenie mentálnych obsahov, tolerancia ku zmene a posilnenie inhibičných mechanizmov nájdu uplatnenie pri redukcii určitých kognitívnych zaujatostí. Na záver autor tvrdí, že rozvoj všímavosti môže tiež pozitívne ovplyvňovať racionalitu aj v nekognitívnych oblastiach, ako je self-koncept a emočná regulácia.
Klíčová slova: racionalita, kognitívne zaujatosti, všímavosť, introspekcia
Marek Jurkovič (2016). Všímavosť ako metóda rozvoja racionality?. Československá psychologie, 60(3), 304-316.

Mindfulness as a method of development of rationality?
Irrationality is largely determined by the processes, which could be described as automatic. This means that they affect decision making and reasoning without us being aware of it. Researchers have already shown that many of these unconscious cognitive biases can be brought under conscious control, so it is possible to replace heuristic reactions with deliberative ones. Author believes that the development of mindfulness constitutes one of the possible methods for positive influencing of rationality. He presents the results of recent studies in pursuit of inter-disciplinary summary and linking of existing knowledge. Mindfulness can, according to author, help individuals get various hitherto unrecognized mental processes into the consciousness and thereby reduce their impact. This should be achieved through nonverbal metacognitive reflection. The author presents the assumption that nonjudging of mental contents, tolerance to change and strengthened inhibitory mechanisms, associated with mindfulness are best suited for the reduction of certain cognitive biases. Finally, the author claims that the development of mindfulness can also positively influence rationality in non-cognitive areas such as selfconcept and emotional regulation.
Keywords: rationality, cognitive biases, mindfulness, introspection