Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Jak supervizoři a supervizanti prožívají a konceptualizují vzájemný vztah
Cíle. Porozumět tomu, jak v českém prostředí sociální práce a sociálních služeb supervizoři a supervidovaní v běžné praxi supervize prožívají a konceptualizují své vzájemné vztahy.
Použité metody. Explorační výzkum s využitím kvalitativní metodologie, metodou hloubkového interview. Rozhovory byly zaznamenány na audio záznam a doslovně přepsány. Zkoumána byla reflexe zkušeností se vztahovými obtížemi v supervizi, jak jim účastníci rozumějí, jak zrcadlí jejich očekávání od supervize.
Výzkumný soubor. Metodou prostého záměrného výběru zvoleno 14 supervizorů a supervidovaných, kteří poskytují a přijímají supervizi v oblasti sociálních služeb. Soubor obsahoval pouze ženy. U supervizorů byl podmínkou absolvovaný psychoterapeutický výcvik a výcvik v supervizi a zastoupeny různorodé typy výcviků. Supervizanti pracovali pod různými supervizory a s různými typy klientů.
Zpracování dat. Data byla kódována otevřeným kódováním. Byly konstruovány kategorie z výroků, do nichž bylo zařazeno vše, co souvisí se vztahem v supervizi, jeho chápáním a výroky o něm. Kategorie byly následně uspořádány metodou vyložení karet.
Výsledky. Vznikl model dynamického vztahu v supervizi, který je charakterizován etapami vývoje od přípravné přes etapu reciproční angažovanosti k etapě prožívání změny. Supervizor přispívá k dynamice vztahu pečujícím postojem a strategiemi péče a podněcování k rozvoji, které výzkum podrobněji popsal. Supervizant se podílí na vztahu svou proaktivní připraveností, k níž přispívá též jeho zvládání obav, překonávání pocitů ohrožení sebeúcty a radost z experimentování a nových možností v dosahování vlastního cíle. Bowlbyho koncepty bezpečného útočiště a bezpečného zázemí se zdají dobře pojmenovávat vyjádřené zkušenosti a očekávání respondentů, ačkoli se v konceptualizaci vztahu mezi supervizanty a supervizory přímo neobjevily.
Limity studie. Výsledky ohledně pečujícího chování mohly být zkresleny tím, že výzkumu se účastnily pouze ženy. Výzkum neukazuje rozdíly v míře uplatnění a očekávání pečujícího chování v supervizi u různých typů supervizantů a supervizorů nebo v různých typech organizací.
Klíčová slova: supervize, vztah v supervizi, Bowlbyho teorie, kvalitativní výzkum
Hana Baránková, Zuzana Havrdová (2016). Jak supervizoři a supervizanti prožívají a konceptualizují vzájemný vztah. Československá psychologie, 60(4), 334-350.

How supervisors and supervisee experience and conceptualize mutual relationship
Objective. Exploration of how clinical supervisors and supervisees in the Czech social work and social services experience and conceptualize their relations in daily practice.
Method. Exploratory research design was used based on qualitative methods. The interviews was tape-recorded and verbatim transcripts were made.
Sample. 14 supervisors and supervisees (all women) from the field of social services were selected by means of simple purposive sampling. Eligible supervisors had completed training programmes in psychotherapy and clinical supervision. Diversity of supervision schools was represented in the sample. The supervisees experienced different supervisors and whole variety of clients.
Data analysis. The data was analysed by means of open coding. Categories were constructed and the method of displaying cards was used.
Results. A stage model of dynamic relationship in clinical supervision was developed which covers developmental stages like preparation, reciprocal engagement and experiencing change. The supervisor contributes to the dynamics of the relationship through his/her caring attitude and two clusters of strategies – caring and encouraging individual growth. Those are described in detail. The supervisee contributes through her proactive preparedness, which also relies on coping with her anxieties and perceived threats to her self-respect. Bowlby’s concepts of safe haven and secure base seem to fit the experiences and expectations relayed by the respondents, although they were not mentioned explicitly in the respondents’ accounts of the supervisor-supervisee relationship.
Study limitation. The results on caring behaviours might be limited by the fact that only women participated in the study. The study does not indicate how the ways the caring behaviours are applied or expected in clinical supervision vary depending on type of supervisor, type of supervisee, or type of organization.
Keywords: supervision, social work, caring relationship, attachment theory, qualitative research