Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Osobnostní charakteristiky u pacientek s psychogenními poruchami příjmu potravy ve světle pětifaktorového modelu osobnosti
Předložená studie zkoumá vztah mezi patologickými postoji k jídlu a osobností pacientek léčených pro mentální anorexii a mentální bulimii. Pro popis osobnosti jsme použili pětifaktorový model osobnosti Big Five. Hodnocené postoje k chováním spojeným s jídlem se týkaly dietního chování, bulimického chování a restrikce (orální kontroly). Analýza korelací a hierarchická regresní analýza ukázaly, že osobnostní proměnné významně souvisejí s postoji k jídlu. Dietní chování a bulimické chování byly predikovány dvěma dimenzemi osobnosti: neuroticismem a extraverzí. Tyto výsledky jsou diskutovány v kontextu současných výzkumů.
Klíčová slova: psychogenní poruchy příjmu potravy, mentální anorexie, mentální bulimie, osobnost, Big Five
Štěpaníková, Irena - Macek, Petr (1997). Osobnostní charakteristiky u pacientek s psychogenními poruchami příjmu potravy ve světle pětifaktorového modelu osobnosti. Československá psychologie, 41(6), 513-522.

Abstract not available.
Keywords: eating disorders, anorexia nervosa, bulimia nervosa, personality, Bog Five