Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR)
Cíle. Cílem studie je prověřit psychometrické parametry české verze škály Experiences in Close Relationships používané k diagnostice vztahové vazby na základě dvou ortogonálně orientovaných dimenzí. Hlavní pozornost je věnována faktorové struktuře metody, její reliabilitě a validitě ve směru ověření jejích možností pro uplatnění ve výzkumu i praxi. Součástí cíle je také vytvoření podkladů pro normy.
Metoda. Data byla získána na souboru 1072 respondentů ve věku 18–68 let, z toho 25,6 % mužů a 74,4 % žen. Vedle české verze ECR byly pro ověření souběžné kriteriální validity využity 4 subškály z dotazníku BIP.
Výsledky. Explorační faktorová analýza potvrdila teoreticky předpokládané dvoufaktorové řešení, současně byla navržena zkrácená verze ECR-CZ, která vykazuje vyšší psychometrické kvality. Konfirmační faktorová analýza provedená na ECR-CZ odhalila odpovídající shodu mezi modelem a daty. Vnitřní konzistence položek standardního ECR i upravené verze ECR-CZ vykazovala reliabilitu v rozmezí 0,86 – 0,87. Uspokojivé hodnoty test-retestové reliability byly získány pro obě škály v obou verzích ECR. Výsledky souběžné kriteriální validity pro škálu Vztahová úzkostnost a škálu Vztahová vyhýbavost odpovídají dynamice vztahové vazby v dospělosti. Vztahová úzkostnost je charakteristická sníženou emocionální stabilitou a odolností vůči zátěži. Vztahová vyhýbavost je charakteristická sníženou schopností navazovat kontakty a sníženou orientací na tým. Pro plnou českou verzi ECR i zkrácenou ECR-CZ byly připraveny údaje pro normy. Metoda vykazuje dobré psychometrické parametry pro uplatnění ve výzkumu i praxi.
Omezení. Omezení studie spočívají ve výběrovém souboru, který má i přes vysoké rozpětí věku respondentů těžiště v mladé dospělosti. Data byla také získána pouze na běžné populaci.
Klíčová slova: teorie vztahové vazby, vztahová vazba v dospělosti, diagnostika, ECR, psychometrické parametry metod
Martin Seitl, Miroslav Charvát, Martin Lečbych (2016). Psychometrické charakteristiky české verze škály Experiences in Close Relationships (ECR). Československá psychologie, 60(4), 351-371.

Psychometric characteristics of the Czech version of Experiences in Close Relationship Scale (ECR)
Objectives. The main aim of this study is to examine the psychometric characteristics of the Czech version of Experiences in Close Relationships scale used for assessment of two orthogonally oriented attachment dimensions. The study focuses on the factor structure of this method, the reliability and validity with regard to the possibility of application in research and clinical practice. The main aim includes also creating norms for this method.
Sample and settings. Data were obtained on the sample of 1072 respondents at the age 18 to 68, 25.6% of which were men and 74.4% were women. Besides the Czech version of ECR, 4 subscales from the Business-focused Inventory of Personality (BIP) were used for verification of parallel criterion validity.
Results. Exploratory factor analysis confirmed two-factor solution that was expected and shorten version of ECR-CZ was designed with better psychometric qualities. Confirmatory factor analysis of ECR-CZ confirmed a match between the model and data. Internal consistency of standard ECR and revised version of ECRCZ showed reliability ranging from .86 to .87. Satisfactory values of test-retest reliability were obtained for both scales in both versions of the ECR. Parallel criterion validity for scales Attachment avoidance and Attachment anxiety correspond with dynamics of attachment in adulthood. Attachment anxiety is characterized by lowered emotional stability and resistance to stress. Attachment avoidance is characterized by lowered capacity for networking and team orientation. The norms were prepared for standard ECR and shorten ECR-CZ. Method exhibits good psychometric properties for research and clinical practice.
Study limitations. The main limitation of the study is the selection of research sample. Despite of wide range of respondents, age, the mean is in young adulthood. The data were collected only on common population.
Keywords: attachment in adulthood, psychological assessment, ECR, psychometric parameters of methods