Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Přehledové studie
Vybrané psychologické teorie a modely chování lidí v nezaměstnanosti
Článek pojednává o psychologických modelech a teoriích, které objasňují, jak se lidé vyrovnávají se stresující událostí ztráty práce a jak se na její ztrátu adaptují. V úvodní části autorka poukazuje na aktuálnost fenoménu nezaměstnanosti a na důsledky nedobrovolné ztráty práce pro lidské duševní a tělesné zdraví. V kontextu s teorií Lazaruse a Folkmanové uvádí alternativy kognitivního hodnocení situace ztráty práce a jejího zvládání. Přehled dosavadních výzkumných přístupů v této oblasti člení do tří skupin – kvalitativní případové studie, kvantitativní studie a koncepty ztráty práce, které vymezují zvládání (coping) jako jednu z reakcí. Na základě zkušeností a studia tohoto fenoménu v zemi s transformovanou ekonomikou podává také kritické posouzení jednotlivých teorií. V závěrečné části studie uvádí doporučení pro další výzkum s akcentem na důsledky úbytku živé lidské práce v budoucnu.
Klíčová slova: nedobrovolná ztráta práce, nezaměstnanost, psychologické teorie a modely, stres
Božena Buchtová (2016). Vybrané psychologické teorie a modely chování lidí v nezaměstnanosti. Československá psychologie, 60(4), 387-399.

Selected psychological theories and behavioral models related to unemployed people
he article discusses psychological models and theories explaining how people cope with the stressful event of job loss and how they adapt to it. The introductory part draws attention to the urgency of the unemployment phenomenon and to the consequences of involuntary joblessness on human mental and physical health. The reader finds here alternatives to joblessness cognitive appraisal and coping with this situation within the context of Lazarus and Folkman theory. An overview of present investigative approaches in this field is divided into three groups – qualitative case studies, quantitative studies and job loss concepts that specify coping as one of the reactions. Based on own experience and analysis of this phenomenon in a country with transformed economy the author presents a critical assessment of particular theories. The final part of the study presents recommendations for future research with an emphasis on the consequences of live human labor decrease in the future.
Keywords: involuntary job loss, unemployment, psychological theories and models, stress