Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Konfirmatórna faktorová analýza modelu kvality života obsahujúceho interné a externé oblasti
Existuje veľa nástrojov, ktoré deklarujú meranie kvality života. Značná časť z nich je však bez adekvátnej teórie meraného konštruktu, pričom prevažujú nástroje zamerané na so zdravím súvisiacu kvalitu života. Prezentovaná štúdia informuje o teoretickom modeli piatich oblastí kvality života, ktoré majú dvojakú štruktúru – interné oblasti a externé oblasti. Tri oblasti internej povahy – emocionálna, fyzická a kognitívna a dve oblasti externej povahy – sociálna a environmentálna predstavovali teoretické východisko pre konštrukciu dotazníka Subjektívne hodnotenie kvality života (SHKŽ). Konfirmatórna faktorová analýza podporuje hypotézu, že konštruktová validita dotazníka SHKŽ je adekvátna: RMSEA = 0.069, SRMR = 0.071, CFI = 0.95 and NNFI/TLI = 0.95. Po overení ďalších aspektov validity môže byť dotazník jedným z alternatívnych nástrojov generickej povahy, ktorý je vhodný pre širokú populáciu osôb vo veku od 15 do 70 rokov.
Klíčová slova: kvalita života, konfirmatórna faktorová analýza, teoretický model kvality života
Jozef Džuka, Manfred Schmitt (2016). Konfirmatórna faktorová analýza modelu kvality života obsahujúceho interné a externé oblasti . Československá psychologie, 60(4), 430-437.

A confirmatory factor analysis of the model of quality of life containing internal and external domains
There are many tools, which are claimed to measure quality of life. A considerable number of them are without an adequate theory of the measured construct; tools that are focused on health-related quality of life prevail. The present study reports on the test of a theoretical model of five domains of quality of life which have dual structure, i.e. internal domains and external domains. Three domains of internal nature, emotional, physical and cognitive, and two domains of external nature, social and environmental, constitute the theoretical basis for the construction of the Subjective assessment of quality of life (SAQL) questionnaire. Confirmatory factor analysis supported the hypothesis that the construct validity of SAQL would be adequate: RMSEA = 0.069, SRMR = 0.071, CFI = 0.95 and NNFI/TLI = 0.95. Following the verification of other aspects of its validity, it can be one of the alternative tools of a generic nature, which is sufficiently complex and appropriate for a large population of persons aged 15-70 years.
Keywords: quality of life, confirmatory factor analysis, theoretical model of quality of life