Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Doping u českých adolescentů: prevalence a postoje
Cíle studie. Mezinárodní výzkumy ukazují, že doping představuje závažný problém v soutěžním i rekreačním sportu, včetně sportu adolescentů. Přesto v poslední době nejsou k dispozici výzkumy, které by se tímto jevem v českém kontextu podrobněji zabývaly. Cílem předkládané studie je prozkoumat udávanou míru užívání dopingu u českých adolescentů a jejich postoje k dopingu.
Soubor a uspořádání. Výzkumu se zúčastnilo 2851 adolescentů ze všech krajů České republiky (průměrný věk 16,2 let), kteří vyplnili baterii dotazníků zachycujících jejich zkušenost s dopingem a postoje k různým aspektům dopingu.
Výsledky. Bylo zjištěno, že ve srovnání s mezinárodními studiemi uváděli čeští adolescenti relativně vysokou míru užívání dopingu: 8 % respondentů uvedlo, že mělo s dopingem alespoň jednorázovou zkušenost, přičemž více než dvojnásobek (16,9 %) respondentů uvedlo, že jim byl doping alespoň jednou nabídnut. Doping udávali častěji muži, studující středních odborných učilišť a sportovních škol. Nejvyšší míru užívání dopingu udávali vrcholoví sportovci (12,3 %) následovaní rekreačními sportovci (8,9 %). Doping byl nejčastěji nabízen vrcholovým sportovcům a soutěžním sportovcům: 25 % vrcholových sportovců uvedlo, že jim byl doping alespoň jednou nabídnut. Na obecné úrovni udávali respondenti negativní postoje k dopingu, které však byly pozitivnější ve srovnání se studiemi z jiných zemí. Negativnější postoje k dopingu uváděli starší respondenti, kteří sportovali častěji a na vyšší úrovni, pocházející z rodin vzdělanějších a více sportujících rodičů.
Limity studie. Výsledky naznačují, že doping u českých adolescentů představuje rizikové chování, které se objevuje u relativně velké části adolescentní populace. Současně je však nutno brát v úvahu, že se jedná o dotazníkovou studii vycházející ze sebehodnocení respondentů.
Klíčová slova: doping, adolescence, postoje, rizikové chování
Jiří Mudrák, Pavel Slepička, Irena Slepičková (2016). Doping u českých adolescentů: prevalence a postoje. Československá psychologie, 60(5), 445-454.

Doping in Czech adolescents: prevalence and attitudes
Objectives. International research shows that performance enhancing drugs (PED) represent a serious problem both in competitive and leisure sports, affecting not only adults but adolescent athletes as well. However, no recent studies of doping in adolescents are available in the Czech context. The aim of the study (conducted with a support of the World Anti-Doping Agency) is to explore the prevalence of doping in Czech adolescents and their attitudes toward doping.
Sample and setting. 2851 Czech adolescents (mean age 16.2 years) participated in a questionnaire survey assessing their experience with doping and attitudes towards doping.
Results. Czech adolescents reported relatively high level of doping in comparison with international studies: 8 % of the respondents reported having had at least one-time experience with doping, and more than twice as much (16.9 %) reported having been offered doping at least once. Doping was reported significantly more frequently by men, students of vocational schools, and students of sport schools. The highest prevalence of doping (12.3 %) was found in elite athletes, followed by leisure athletes (8.9 %). Doping was most frequently offered to elite athletes and competitive athletes: 25 % of elite athletes reported having been offered doping at least once. In general, respondents reported negative attitudes towards doping. However, these attitudes were relatively positive compared to results of international studies. More negative attitudes towards doping were reported by older respondents, participating in sports more frequently, and at a higher level, coming from families of more educated and physically active parents.
Study limitation. Results suggest that doping represents a risk behavior prevalent in a relative large portion of Czech adolescent population. However, the results are limited by using a questionnaire, the self-report method.
Keywords: doping, performance enhancing drugs, adolescence, attitudes, risk behavior