Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11–12 ročných žiakov
Ciele výskumu. Štúdia sa zaoberá kognitívnovývinovým konceptom prosociálneho morálneho uvažovania (Eisenbergová, 1969), v ktorom ide o rozvinutie teórií morálneho usudzovania (Kohlberg, Rest) špecifickou orientáciou na prosociálne morálne dilemy. Z konceptu vychádza formát výskumného nástroja PROM (Carlo, Eisenberg, Knight, 1992), ktorý je predmetom tejto štúdie. Cieľom práce bolo zistiť faktorové rozloženie položiek testu na skupine respondentov a komparovať ho s pôvodným konštruktom. Sekundárne autorov zaujímala tiež analýza vnútornej konzistencie novo vzniknutých škál, resp. preskúmanie medzipohlavných rozdielov v morálnom zdôvodňovaní chlapcov a dievčat.
Výskumný súbor a metódy. Výskumný súbor tvorili žiaci 6. ročníka základných škôl v západoslovenskom regióne (N = 331, priemerný vek 11,9; 49,1 % dievčat). Metódou zberu dát bol nástroj Prosocial Reasoning Objective Measure – PROM (Carlo, Eisenberg, Knight, 1992), ktorý meria prosociálne a morálne uvažovanie.
Výskumné otázky. Aké je faktorové rozloženie položiek testu PROM na skupine žiakov 6. ročníkov základných škôl na Slovensku.
Štatistická analýza. Autori použili exploračnú faktorovú analýzu pomocou extrakcie Maximum likelihood a metódy rotácie Direct Oblimin a korelačné matice (Pearsonov korelačný koeficient). Autori realizovali tiež analýzy na úrovni deskripcie a zisťovali koeficient internej konzistencie škál (Cronbachova alfa).
Výsledky. Prvá exploračná faktorová analýza potvrdila pôvodný 5-faktorový model, aj keď sa objavili určité diskrepancie medzi novo vzniknutým a pôvodným modelom. Po vylúčení prvého príbehu, ktorý sa zdal byť problematický, bola z analyzovaných dát získaná 4-faktorová štruktúra. V porovnaní s pôvodným modelom, 3 kategórie (2. na schválenie orientované; 3. hedonistické a 4. na potreby orientované uvažovanie) adekvátne zapadajú do novovzniknutej štruktúry. Prvý faktor je však zložený z dvoch pôvodných kategórií – internalizované a stereotypné uvažovanie (r = 0,471, p < 0,001).
Limity. Zámerný nereprezentatívny výber. Niektoré dáta boli zbierané učiteľmi, nie administrátormi. Problematická škála lži.
Klíčová slova: prosociálne morálne uvažovanie, PROM test, exploračná faktorová analýza
Martin Brestovanský, Peter Kusý, Matúš Adamkovič (2016). Faktorová analýza testu prosociálneho morálneho uvažovania u 11–12 ročných žiakov. Československá psychologie, 60(5), 455-467.

Factor analysis of the Test of prosocial moral reasoning in 11–12 years old students
Objectives. The study deals with the cognitive development concept of prosocial moral reasoning (Eisenberg, 1969) derived from Kohlberg,s and Rest,s theories of moral reasoning. Measurement tool based on this concept is called Prosocial Reasoning Objective Measure – PROM (Carlo, Eisenberg, & Knight, 1992). The purpose of the study was to investigate the test items factor structure and to compare the obtained results with the original structure. The second goal was to analyse the internal consistency of possibly created new scales. Lastly, this study sought to investigate the sex differences in moral reasoning.
Sample and setting. Research sample included 6th grade primary school students (N=331, Mage=11,9; 49,1% females).
Research Question. The main question was: what is the factor structure of PROM items in Slovak 11–12 years old students?
Statistical analysis. Exploratory factor analysis via Maximum likelihood extraction and Oblimin method for rotation was used. Descriptive statistics and correlation matrices (Pearson,s coefficient) as well as the internal consistency (Cronbach,s alpha) of the scales were analysed.
Results. First exploratory factor analysis resulted in the 5-factor model, even though there were discrepancies between obtained and original model. 4-factor structure was obtained after excluding the first story, which seemed to be problematic, from the analysed data. Three categories of the original 5-factor model, (2. approval-oriented, 3. hedonistic, and 4. needs-oriented) fit well with the collected data. The first factor is composed from two original items: internalised and stereotyped (Pearson correlation: r=0,471, p<0,001).
Study limitation. Some data were collected by teachers, not by administrators. The order of the PROM stories was not randomized for each participant. Problematic usage of the lie/nonsense scale.
Keywords: prosocial moral reasoning, PROM measure, exploratory factor analysis