Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze
Cíl výzkumu. Depresivní porucha je velmi rozšířenou duševní poruchou. PHQ-9 (Patient Health Questionnaire-9) je velmi často užívanou metodou pro screening depresivní poruchy pro klinické i výzkumné účely. Cílem studie bylo zhodnotit psychometrické vlastnosti českého překladu metody PHQ-9.
Výzkumný soubor. Soubor tvořilo 1654 respondentů (66,6 % žen, 33,4 % mužů) oslovených prostřednictvím sociálních sítí v rámci širší studie zabývající se motivacemi k sexu.
Statistické analýzy. Byla provedena konfirmační faktorová analýza k ověření, která z dříve uváděných faktorových struktur (jedno- a dvoufaktorové řešení) více odpovídá datům. Bylo provedeno testování invariance dvou verzí překladu metody PHQ-9. První verze byla přeložena výzkumným týmem, druhá je volně dostupná na stránkách společnosti Pfizer. Dále byla testována invariance pro pohlaví.
Výsledky. Výsledky poukazují na dvoufakotorové řešení metody s pěti „somatickými“ položkami a čtyřmi „nesomatickými“ či „emočně- -kognitivními“ položkami. Testování invariance překladů metody umožnilo přijmout částečně invariantní model se dvěma položkami lišícími se mezi překlady z hlediska sycení faktoru depresivity. Zhodnocení invariance pro pohlaví u dvou verzí překladu umožňuje přijmout pro verzi DOMOV invariantní model pro muže a ženy a pro verzi Pfizer částečně invariantní model s jednou položkou způsobující neinvarianci. Doporučení z toho plynoucí jsou uvedena v diskuzi. Výsledky položkové analýzy poukazují na vhodnost položek pro škálu, rovněž hodnota vnitřní konzistence metody je uspokojivá. Korelace mezi PHQ-9 a BDI-II je konzistentní s výsledky metaanalytické studie. Metodu PHQ- 9 lze považovat za vhodný nástroj pro měření deprese u obecné populace.
Limity. Další výzkum by se měl zaměřit na klinickou populaci.
Klíčová slova: depresivní symptomatologie, Patient Health Questionnaire-9, skríninkový psychologický test
Petra Daňsová, Zuzana Masopustová, Veronika Hanáčková, Kristína Kicková, Iva Korábová (2016). Metoda Patient Health Questionnaire-9: česká verze. Československá psychologie, 60(5), 468-481.

The Patient Health Questionnaire-9: the Czech version
Research objectives. Depression is a very common mental disorder. The Patient Health Questionnaire- 9 (PHQ-9) has been frequently used to assess depression in primary healthcare, as well as in research studies. The aim of this study was to assess the Czech version of the PHQ method.
Sample and setting. The final study population included 1654 respondents (66,6 % of women and 33,4 % of men) addressed via social networks within a broader study on motivations for sex.
Statistical analysis. The authors calculated the Confirmatory Factor Analysis to assess which of the previously hypothesized factor structures (one- or two-factor solutions) would best fit the data. The authors calculated the Multi Sample Analysis to assess measurement invariance across two translations of the method into Czech. First version was translated by the authors. The second version, which is available online is the Pfizer company translation. The authors further tested the data for gender invariance.
Results. The two-factors model suggests the best fit with five ‘somatic’ items and four ‘nonsomatic’ or ‘affective’ items. The model was partially invariant across the two translations. Two items were responsible for non-invariance. The model for version DOMOV was invariant across gender. The model for version Pfizer was partially invariant across gender. One item was responsible for non-invariance. Recommendations are suggested in the discussion. The item analysis indicates that the items are suitable for the scale and the internal consistency of the scale is satisfactory. The correlation between PHQ-9 and BDI-II is consistent with previous findings of a meta-analytic study. The Czech version of PHQ-9 is a useful tool for assessing depression in the general population.
Study limitations. Future research should focus on clinical populations.
Keywords: depression, Patient Health Questionnaire-9, screening assessment