Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Předběžná sdělení
Existují preferované poměry při změně tempa?
Studie předkládá výsledky experimentálního výzkumu v oblasti tempa. Podle Epsteina (1985) mohou v hudbě existovat pouze takové vztahy mezi tempy sousedních vět, které se dají vyjádřit v poměrech malých celých čísel 1:1, 1:2, 2:3 a 3:4 (či opačně). Cílem našeho výzkumu bylo hledat možné psychologické základy tohoto omezení. Experiment řešil otázku, jaké časové vztahy se mohou objevit mezi sousedními tempy, když pokusná osoba bude mít za úkol provádět zcela libovolnou změnu tempa. Pokusné osoby vyťukávaly prstem rytmické řady, v kterých prováděly tempovou změnu. Byly instruovány změnit tempo pomocí značně vágních termínů malá, velká či libovolná změna. V případě takto určeného úkolu by teoreticky bylo možné očekávat, že výsledky z celého souboru pokusných osob budou ve formě náhodného kontinua nejrůznějších tempových poměrů. Ukázalo se, že celkové výsledky byly naopak charakterizovány těsnou distribucí hodnot tempových poměrů. V odpovědích jednotlivých osob se celočíselné poměry vyskytovaly jen výjimečně. Při analýze průměrných hodnot se ukázalo, že při zpomalení (vyjma libovolného zpomalení) ležely odpovědi blízko celočíselným poměrům, zatímco při zrychlení byly odchylky od celočíselných poměrů větší. Předpokládáme, že výsledky pro zrychlení byly zřejmě ovlivněny systematickou chybou. Studie ukázala, že vztahy mezi sousedními tempy mohou být lépe než Epsteinovou hypotézou popsány pomocí kategoriální práce s tempy.
Klíčová slova: čas, tempo, tempové proporce, kategoriální vnímání
Franěk, Marek - Mates, Jiří (1997). Existují preferované poměry při změně tempa?. Československá psychologie, 41(6), 523-535.

Abstract not available.
Keywords: timing, tempo, temporal proportions, categorial perception