Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Výzkumné studie
Vztah mezi resiliencí a školním výkonem u dospívajících, vyrůstajících v rizikovém prostředí
Problém. Cílem studie bylo posoudit vztah mezi resiliencí a školním výkonem u dospívajících, vyrůstajících v rizikovém prostředí.
Metoda. Výzkumný soubor se skládal ze 467 dospívajících, rozdělených do tří skupin: 1) dospívající, vyrůstající v rodinném prostředí, a 2) dospívající z většinové populace, vyrůstající v prostředí ústavní péče a 3) romští dospívající, vyrůstající v prostředí ústavní péče. Jako metody byly použity dotazníky Child and Youth Resilience Measure, Resilience Scales for Children & Adolescents a Youth Self Report.
Výsledky. Regresní analýza prokázala vztah mezi resiliencí a školním výkonem (ŠV) v rozsahu 10–24 % vysvětlené variance. U dospívajících z rodinného prostředí se projevila souvislost s psychickou péčí rodičů; u dospívajících z většinové populace, vyrůstajících v ústavní péči, se ukázal vztah s individuálními faktory resilience a pocitem zvládání situací (Sense of mastery); u romských dospívajících vyrůstajících v ústavní péči se ukázaly souvislosti s následujícími faktory resilience: vzdělání, psychická a fyzická péče vychovatelů, emocionální reaktivita a délka pobytu v ústavní péči. Výsledky svědčí o potřebě individuálního přístupu k podpoře a rozvoji resilience u odlišných skupin dospívajících.
Limity studie. Výsledky a jejich interpretace jsou do určité míry limitovány nižší reprezentativností souboru dospívajících z rodinného prostředí, jednodušším pojetím školního výkonu (v podobě průměrné školní známky) a možným menším vlivem kolinearity u
Klíčová slova: resilience, školní výkon, ústavní péče, rodinné prostředí
Jan Sebastian Novotný, Lucie Křeménková (2016). Vztah mezi resiliencí a školním výkonem u dospívajících, vyrůstajících v rizikovém prostředí . Československá psychologie, 60(6), 553-566.

The relationship between resilience and academic performance at youth placed at risk
Objectives. The aim of the study was to assess the relationship between resilience and academic performance in youth placed at risk.
Sample and setting. The sample consisted of 467 adolescents, divided into three groups: 1) youth living in family environment, 2) Caucasian, and 3) Romany youth in residential care. Child and Youth Resilience Measure, Resiliency Scales for Children & Adolescents, and Youth Self Report were used.
Results. Regression analyses revealed a relationship between resilience and academic performance (AP) with 10–24% variance explained. AP in youth living in family environment was associated with psychological care provided by caregivers; individual resilience factors and Sense of mastery were associated with AP in Caucasian residential care youth; and AP in Romany residential care youth was associated with following set of factors: education, psychological and physical care provided by caregivers, emotional reactivity, and length of the stay in residential care. The results highlight the need for an individualized approach to promoting resilience at different groups of youth.
Study limitations. Interpretation of the results is to some degree limited by the lack of representativeness of the family environment sample, by merely simplified concept of academic performance (grade point average), and by possible minor effect of collinearity in Romany residential care youth group.
Keywords: resilience, academic performance, residential care, family environment