Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10
Cíle. Cílem studie bylo zjistit základní psychometrické charakteristiky české verze Big Five Inventory (BFI-44 a BFI-10) pro měření pěti obecných dimenzí osobnosti.
Soubor a procedura. BFI-44 a BFI-10 byly předloženy pro sebeposouzení v šesti skupinách respondentů ve věku od 11 do 84 let, celkem se výzkumu účastnilo 6292 respondentů.
Hypotéza. Autoři předpokládali, že i po převodu do češtiny si dotazník zachová dobré psychometrické vlastnosti.
Statistické analýzy. Pro odhad reliability škál dotazníku BFI-44 byl použit Cronbachův koeficient alfa, pro BFI-10 byl použit Spearman- -Brownův koeficient. Test-retestová stabilita BFI-10 byla odhadnuta pomocí Pearsonova korelačního koeficientu. Struktura položek BFI-44 byla odvozena z faktorové analýzy (Principal Component Analysis, rotace Varimax). Schopnost škál BFI-10 reprezentovat celkové skóry z nezkrácené verze BFI-44 byla zjišťována pomocí Pearsonova koeficientu korelace.
Výsledky. Škály BFI-44 mají přiměřenou reliabilitu, napříč třemi soubory se reliabilita pohybuje od 0,65 do 0,83 s mediánem 0,73. Průměrná test-retestová stabilita BFI-44 po dvou měsících napříč dimenzemi byla r = 0,79. Průměrná test-retestová stabilita BFI-10 po měsíci napříč dimenzemi byla r = 0,69, po uplynutí dvou měsíců v jiném souboru r = 0,66. Průměr faktorových nábojů položek BFI-44 sytících odpovídající faktory byl 0,50. Zkrácená verze BFI-10 po přidání jedenácté položky pro měření přívětivosti rekonstruuje z 60 % skóry BFI-44.
Limity studie. Studie neobsahuje data o konvergentní validitě nástrojů.
Klíčová slova: pětifaktorový model, Big Five Inventory, BFI-44, BFI-10
Martina Hřebíčková, Martin Jelínek, Marek Blatný, Cyril Brom, Iva Burešová, Sylvie Graf, Tereza Mejzlíková, Alexander T. Vazsonyi, Kateřina Zábrodská (2016). Big Five Inventory: Základní psychometrické charakteristiky české verze BFI-44 a BFI-10. Československá psychologie, 60(6), 567-583.

Big Five Inventory: Basic psychometric properties of the Czech version of BFI-44 and BFI-10
Objectives. The study assessed basic psychometric properties of Czech versions of the Big Five Inventory measuring five basic personality dimensions that differ with respect to number of items (BFI-44 and BFI-10).
Subject and settings. BFI-44 and BFI-10 for self-report were administered to six groups of 6.292 participants ageing from 11 to 84 years.
Hypothesis. Authors expected that Czech version of BFI would have good psychometric properties.
Statistical analysis. Internal consistency of BFI-44 scales was estimated using Cronbach alpha coefficient, internal consistency of BFI-10 was estimated using Spearman-Brown coefficient. The test-retest stability for BFI-10 was estimated using Pearson’s correlation coefficient. The structure of BFI-44 items was derived from Principal Component Factor Analysis with Varimax rotation. The correspondence between BFI-10 and BFI-44 was estimated using Pearson’s correlation coefficient.
Results. The BFI-44 scales showed adequate reliability, ranging from .65 to .83, Mdn = .73, across three samples of participants. The test-retest stability of BFI-44 estimated over a two month period was satisfactory, r = .79. The test-retest stability of BFI-10 estimated over a month period averaged to r = .69, the test-retest stability estimated over a two month period in another sample averaged to r = .66. An average factor loading of BFI-44 items on intended factors was .50. The BFI-10 scales captured 60 % of the full BFI-44 variance after including an additional item for measuring agreeableness.
Study limitation. The study did not test convergent validity of instruments.
Keywords: Five Factor Model, Big Five Inventory, BFI-44, BFI-10, psychometric properties