Československá psychologie
Husova 4, 110 00 Praha 1, tel. (02) 24 220 979, l. 543
Metodické studie
Prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů: nálezy z projektu ESPAD
Záměr. Studie byla zaměřená na identifikaci proměnných predikujících variabilitu struktury problémového chování v souvislosti s užíváním kanabisu.
Soubor a procedura. Soubor tvořil reprezentativní vzorek 3928 17 letých adolescentů (chlapci = 1918; dívky = 2010) vyšetřených v rámci mezinárodního projektu ESPAD. Do studie bylo zařazeno 1052 (588 chlapců; 464 dívek) jedinců, kteří uvedli užívání kanabisu. Z databáze ESPAD bylo do analýzy vybráno 18 proměnných, u kterých byla předpokládána asociace se strukturou problémového chování v souvislosti s užíváním kanabisu, operacionalizovaným skríningovým dotazníkem CAST.
Výsledky. Vícenásobná regresní analýza identifikovala osm statisticky významných prediktorů: Frekvence užívání kanabisu za celý život, Frekvence a míra kouření, Frekvence kontaktů s přáteli užívajícími kanabis, Spokojenost se vztahem s přáteli, Emocionální podpora rodičů, Počet přátel užívajících kanabis, Věk prvního užití kanabisu, Pohlaví. Model vyčerpal celkem 43,7 % variability struktury problémového chování. Srovnání 7bodové hranice skóru CAST jako indikátoru pro profesionální zásah u českého souboru s francouzským nenaznačilo klinicky podstatné rozdíly. Stupnici lze předběžně doporučit k uvážlivému použití jako třídícího nástroje v klinické praxi.
Omezení studie. Studie nevychází z předem formulovaného modelu a má pouze deskriptivní, případně předběžný prediktivní charakter.
Klíčová slova: CAST, regresní analýza, kanabis, závislost
Jiří Kožený, Ladislav Csémy, Lydie Tišanská (2016). Prediktory rizikového užívání kanabisu u adolescentů: nálezy z projektu ESPAD. Československá psychologie, 60(6), 584-596.

Predictors of the problematic pattern of the cannabis users’ behavior in adolescents: the ESP AD survey report
Objectives. The aim of the study was to identify predictors of the problematic pattern of the cannabis users’ behavior.
Samples and setting. The subjects consisted of a representative sample of 3928 Czech adolescents (boys = 1918; girls = 2010) from the ESPAD international survey. The subjects (N = 1052; boys = 588; girls = 464) who reported cannabis use were included in the analysis. Based primarily on surmise rather than adequate evidence, 18 variables expected to be associated with a pattern of the behavior of use or problems experienced within the scope of cannabis use operationalized by screening instrument CAST were selected from the ESPAD database.
Results. Using a multiple regression analysis eight statistically significant predictors of the CAST variability were identified: Frequency of cannabis use during whole life, Frequency and extend of smoking, Frequency of contacts with friends using cannabis, Satisfactory relationships with friends, Parental emotional support, Number of friends using cannabis, Age at the first cannabis use, and Gender. The model accounted for 43.7% of cannabis risk behavior. Comparison of the CAST 7 point value threshold as an indicator for professional help in the Czech sample to the French sample results did not indicate clinically important differences. The instrument can be judiciously used with proper care in clinical screening praxis.
Study limitation. The study is not based on a priory formulated model and has only descriptive and at most tentatively predictive character.
Keywords: CAST, regression analysis, cannabis, addiction